Obsah čísla 5 / 2009

Nové trendy ve farmakoterapii

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Lenka Babičková, Ph.D., MUDr. Bohdan Kadlec

Profily léčiv

Romiplostim

MUDr. Libor Červinek; MUDr. Jiří Slíva

Pemetrexed

Prof. MUDr. Petr Zatloukal,CSc.

Doporučené postupy

Trastuzumab v léčbě pacientek s karcinomem prsu a metastázami do CNS

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu

Farmakoterapeutické postupy

Bortezomib v léčbě prvního relapsu mnohočetného myelomu

Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

Místo biologické léčby trastuzumabem v neoadjuvantní terapii karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Sunitinib ve srovnání s IFN-a prodlužuje celkové přežití, zlepšuje odpověď na léčbu a přežití bez progrese onemocnění v 1. linii léčby u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Bezpečnost a účinnost sunitinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu: studie s rozšířením vstupních kritérií

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Sunitinib a bevacizumab v 1. linii léčby metastazujícího renálního karcinomu: systematický přehled a nepřímé porovnání klinické účinnosti

Lapatinib u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Gefitinib nebo carboplatina/paclitaxel v léčbě plicního adenokarcinomu – studie IPASS

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Metaanalýza čtyř randomizovaných studií II./III. fáze kombinujících cetuximab s chemoterapií na bázi platiny jako léčbu 1. linie u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem

Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Komentář k článku

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Kyselina zoledronová zabraňuje úbytku kostní hmoty u postmenopauzálních pacientek léčených letrozolem – studie Z-FAST

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Erlotinib u pokročilého NSCLC – výsledky studií ATLAS a SATURN

Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Načasování alternativní léčby při selhávající léčbě 2. linie u CML

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Chelatační terapie u myelodysplastického syndromu

Proč chelatační terapie u MDS: nové aspekty – komentář k článku

MUDr. Anna Jonášová

Komentář k článku

MUDr. Tomáš Svoboda

Sorafenib u hepatocelulárního karcinomu – studie SHARP

Komentář ke studii

MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – studie TARGET

Komentář ke studii TARGET

MUDr. Vlastimila Čmejlová

Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Komentář ke studiím ATTAIN a ARRIVE

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Intranasální fentanyl v léčbě průlomové bolesti

Komentář ke studii

MUDr. Jan Lejčko

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost trabectedinu u pokročilého či metastazujícího liposarkomu či leiomyosarkomu po selhání předchozí chemoterapie

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Celkové přežití u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem exprimujícím K-ras nemutovaného typu léčených cetuximabem s nebo bez FOLFOX-4 jako léčbou 1. linie: studie OPUS

Metaanalýza studií CRYSTAL a OPUS u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem: úloha mutačního stavu genu K-ras

Plazmatická koncentrace imatinibu u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Zprávy z klinických studií

Randomizovaná studie II./III. fáze týkající se účinků CpG oligodeoxynukleotidu PF-3512676 podávaného v monoterapii nebo v kombinaci s dacarbazinem pacientům s neresekovatelným melanomem ve stadiu III a IV

Šestileté sledování pacientů léčených imatinibem v rámci první linie léčby chronické myeloidní leukemie

Genové polymorfismy antagonistů Wnt a renální karcinom

Klinická studie III. fáze zaměřená na vliv různých typů cvičení na nežádoucí účinky léčby u mužů léčených pro karcinom prostaty

Mutace genu Wilmsova tumoru 1 mají u mladých dospělých pacientů spojitost s vyšším rizikem recidivy akutní myeloidní leukemie: studie provedená Francouzskou společností pro léčbu akutní leukemie

Stanovení EGFR, PDGFR-a a VEGFR-2 na molekulární úrovni u cervikálních adenoskvamózních karcinomů

Uplatnění inhibice KIF11 v rámci léčby glioblastomu

Nilotinib (AMN107) překonává mnohočetnou lékovou rezistenci inhibicí aktivity transportérů ABCB1/Pgp a ABCG2/BCRP/MXR

Produkce a charakteristika monoklonálních protilátek proti RAI3 a exprese RAI3 v lidském karcinomu prsu

Myeloproliferativní onemocnění s eosinofilií a genovou přestavbou ETV6-ABL: účinnost inhibitorů tyrosinkináz druhé generace

Protein RING-H2 indukovaný p53 jako nový ukazatel neuspokojivého přežití u hepatocelulárního karcinomu po provedení resekce jater

Nežádoucí účinky

Amfotericin B – konvenční versus lipidové formy z hlediska orgánové toxicity

MUDr. Jan Haber, CSc.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky