Obsah čísla 6 / 2009

Nová léčiva / Nové indikace

Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu v terapii chronické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Certolizumab pegol

MUDr. Andrea Pavelková; MUDr. Jiří Slíva

Profily léčiv

Kyselina zoledronová v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

donepezil

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Pravastatin a jeho místo v terapii dyslipidemií v roce 2010

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM; MUDr. Jiří Slíva 

Rekombinantní parathormon (1-84)

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.; MUDr. Jiří Slíva  

Farmakoterapeutické postupy

Leflunomid v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Možnosti farmakologické léčby klinicky izolovaného syndromu

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Emoce a psychické poruchy při infarktu myokardu – jejich diagnostika a léčba

MUDr. Radkin Honzák, CSc.; prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.; MUDr. Jiří Pokorný; MUDr. Milan Vrána, DrSc.

Zkušenosti s léčbou linezolidem v ortopedii

Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.; MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; MUDr. Jan Tomaides; doc. MUDr. David Pokorný, CSc.; MUDr. Rastislav Hromádka; MUDr. Tobiáš Judl; prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Ivabradin ovlivňuje příznivě prognózu nemocných se stabilní anginou pectoris – podskupinová analýza ze studie BEAUTIFUL

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC 

Dlouhodobá léčba pacientek s postmenopauzální osteoporózou stroncium ranelátem: výsledky po osmileté léčbě

Farmakoterapie závislosti na kouření

Ipratropium u hypersalivace indukované clozapinem

Ziprasidon vs clozapin u refrakterní schizofrenie – studie MOZART

Quetiapin v léčbě depresivních symptomů u schizofrenie

Ranibizumab u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace – studie SUSTAIN

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Interakce mezi paroxetinem a paliperidonem

Úprava dávky olanzapinu u ambulantně léčených schizofreniků

Antikardiolipinové protilátky u pacientů užívajících antipsychotika

Bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených methotrexátem: pětileté prodloužení studie fáze IIB

Hodnocení kvality života pacientů s revmatoidní artritidou léčených abataceptem

Epidemiologie malignit u pacientů s revmatoidní artritidou – postavení abataceptu

Tocilizumab u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterních k anti-TNF léčbě

Vliv quetiapinu na kognitivní funkce u schizofrenie

Haloperidol plus promethazin u psychózy provázené agresivitou

Atypická antipsychotika u akutní schizofrenie

Levetiracetam jako přídatná léčba syndromů idiopatické generalizované epilepsie s nástupem během adolescence

Analýza dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií – komentář

MUDr. Irena Novotná

Bezpečnost, snášenlivost a odpověď na léčbu paliperidonem ER ve flexibilním dávkování u pacientů s akutní exacerbací schizofrenie

Denosumab v prevenci zlomenin u postmenopauzálních žen s osteoporózou – studie FREEDOM

Perospiron a risperidon v léčbě schizofrenie

Paliperidon ER u schizofreniků s převládající negativní symptomatikou

Elektrokonvulze v kombinaci s antipsychotiky u rezistentní schizofrenie

Lurasidon v léčbě akutní schizofrenie

Metformin ER při dlouhodobé léčbě clozapinem

Incidence přetížení železem u pacientů s chorobami krvetvorby – studie PAILETTE 1

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Ludmila Nováková; MUDr. Anna Jonášová a Česká kooperativní MDS skupina

Telcagepant v akutní léčbě migrény

Preventivní podání antibiotik u cévní mozkové příhody – metaanalýza

Dlouhodobě účinkující injekční risperidon po akutní epizodě schizofrenie: studie SPHERE

Dlouhodobě působící injekční risperidon vs perorální antipsychotika v léčbě schizofrenie: studie e-STAR

Léčba injekčně podávaným risperidonem s dlouhodobým účinkem – novinky ze studií

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Rilonacept u chronické dnavé artritidy

Teriparatid v porovnání s alendronátem v léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy s ohledem na pohlaví a na menopauzální stav žen

Pramipexol zmírňuje depresivní symptomy u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Vliv glatiramer acetátu na progresi sclerosis multiplex – studie PreCISe

Vliv carbamazepinu na sérovou hladinu leptinu

Gastrointestinální snášenlivost a adherence k léčbě ibandronátem podávaným perorálně nebo intravenózně u žen s předchozí nesnášenlivostí perorálních bisfosfonátů – studie PRIOR

Vliv melperonu na plazmatickou koncentraci prolaktinu

Účinnost a bezpečnost ziprasidonu u schizofreniků dosud léčených jinými antipsychotiky

Vliv risperidonu na rozpoznání emocí u schizofrenie

Rufinamid u generalizovaných záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost zonisamidu u refrakterních parciálních epileptických záchvatů

Nežádoucí účinky

Cetuximab – kožní toxicita a její management

MUDr. Hana Tomková, Ph.D.; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky