Obsah čísla 1 / 2010

Kazuistiky / Klinická praxe

Recidivující angina pectoris po selhání komplexní revaskularizace myokardu

MUDr. Jozef Jakabčin

Kombinovaná léčba perorálními antidiabetiky a inzulinem u pacientky s diabetem 2. typu a ICHS

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Sitagliptin a inzulin glargin – účinná a bezpečná kombinace pro léčbu diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Léčba bisfosfonáty – modelová kazuistika

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Saxagliptin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

2010: rok niacinu?

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FEFIM

Azithromycin v nové lékové formě

MUDr. Jiří Slíva; prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Indacaterol – první inhalační β2-agonista s ultra-dlouhodobým účinkem (ultra-LABA) pro léčbu CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Profily léčiv

Liraglutid

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Vildagliptin/metformin, fixní léková kombinace

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Farmakoterapeutické postupy

Aktuální přístupy k farmakoterapii CHOPN

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Místo thiazolidindionů (glitazonů) v terapii diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Současný přístup k léčbě přetížení železem

Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Inzulin glargin po deseti letech klinických zkušeností

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Účinné a bezpečné používání antibiotik u komunitních pneumonií

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.; RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Společný vliv účinku rutinního snižování krevního tlaku a těsné kompenzace diabetu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Ambulantní monitorování krevního tlaku přispívá k predikci výskytu kardiovaskulárních příhod u pacientů s léčenou hypertenzí – subanalýza ABPM studie ASCOT

Účinky tiotropia u pacientů se středně těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí – subanalýza studie UPLIFT

Trimetazidin v prevenci kontrastní látkou indukované nefropatie po koronárních výkonech

Aliskiren v léčbě systolické hypertenze u geriatrických pacientů – studie AGELESS

Vliv bemiparinu, dalteparinu a nefrakcionovaného heparinu na interakci trombocytů se subendoteliální matrix

Účinnost a bezpečnost kombinace ezetimib/simvastatin ve srovnání s atorvastatinem u pacientů s hypercholesterolemií a metabolickým syndromem – studie VYMET

Dabigatran ve srovnání s warfarinem v léčbě akutního žilního tromboembolismu – studie RE-COVER

Intenzivní hypolipidemická léčba zpomaluje progresi aterosklerózy karotid – studie METEOR

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Zprávy z klinických studií

Extracelulární kardiální markery u pacientů s akutním infarktem myokardu a levostranným srdečním selháním

Snižování krevního tlaku progresivně omezuje výskyt renálních komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Reendotelizace rapamycinových stentů je urychlena přidáním inhibitoru GSK

Bezpečnost inzulinu glargin v těhotenství

Přidání pohybové aktivity k léčbě rosuvastatinem: vliv na sérové hladiny lipidů a markery svalového a jaterního poškození

Zvýšené koncentrace 25-hydroxyvitaminu D a 1,25-dihydroxyvitaminu D po léčbě rosuvastatinem: nový pleotropní účinek statinů?

Vliv kyseliny acetylsalicylové na mortalitu osob léčených inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron

Vliv hypolipidemik na hladinu adiponektinu

Vliv tolterodinu na variabilitu srdeční frekvence

Atorvastatin 10 vs 80 mg v sekundární prevenci

Liraglutid v léčbě obezity

Kalium-šetřící diuretika a jejich hypotenzní účinek – metaanalýza

β-blokátory jako antihypertenziva 2. linie

Vliv ciclosporinu na krevní tlak

Vliv ω-3 mastných kyselin a atorvastatinu na expresi konexinu

Ovlivnění metabolismu β-blokátory

Inhibitory fosfodiesterázy-5 u kardiopulmonálních onemocnění

Význam sildenafilu u transplantace srdce

Bezpečnost regadenosonu u pacientů v konečné fázi selhání ledvin

Metformin a hromadění lipidů v makrofázích

Urotenzin II a diastolická dysfunkce


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky