Obsah čísla 2 / 2010

Kazuistiky / Klinická praxe

Kazuistika pacienta s metastázami do skeletu u karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Vítězslav Vít; MUDr. Karol Bolčák

Lenalidomid v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.; MUDr. Tomáš Pika; doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.

Profily léčiv

Everolimus

MUDr. Hana Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.  

Fentanyl ve formě bukálních tablet

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko  

Gefitinib

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 

Fentanyl ve formě nosního spreje

MUDr. Jan Lejčko; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Léčba rizikového renálního karcinomu temsirolimem

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Doporučené postupy

Terapie imunitní trombocytopenické purpury ve světle nejnovějších doporučení

MUDr. Libor Červinek; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti

Kolektiv autorů (v abecedním pořadí): Tomáš Doležal, Marek Hakl, Jiří Kozák, Miloslav Kršiak, Jan Lejčko, Bohumil Skála, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík, Jiří Vorlíček

Farmakoterapeutické postupy

Moderní léčba mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.; MUDr. Evžen Gregora

Aktuální postavení cetuximabu v léčbě nádorů hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Zuzana Lovasová

Terapeutický potenciál humánního leukocytárního interferonu

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Místo bisfosfonátů v léčbě kostních metastáz karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pemetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Prognóza pacientek s metastatickým karcinomem prsu v závislosti na expresi receptorů HER2 a předchozí léčbě trastuzumabem

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Nilotinib je u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi účinnější než imatinib: výsledky mezinárodní randomizované studie III. fáze ENESTnd

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Dynamika a prediktivní hodnota velké molekulární odpovědi dosažené léčbou dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Využití dotazníku BFI k odhalování klinicky významných změn funkce střev při léčbě opioidy

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií v léčbě pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií u nemocných s pokročilým nebo metastastickým kolorektálním karcinomem z pohledu klinické praxe

MUDr. Martin Šafanda

Bevacizumab v kombinaci s taxany v 1. linii léčby metastatického karcinomu prsu

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s mnohočetným myelomem

Komentář ke studii

MUDr. David Pohlreich

Účinek plerixaforu v kombinaci s G-CSF ve srovnání s placebem a G-CSF na mobilizaci hematopoetických kmenových buněk před jejich autologní transplantací u pacientů s non-hodgkinským lymfomem

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek

Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory – studie s rozšířením vstupních kritérií

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Nutnost individualizovaného přístupu v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Komentář ke studii

MUDr. Petr Beneš, Ph.D.

Cisplatina v kombinaci s pemetrexedem ve srovnání s cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem u chemonaivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Zprávy z klinických studií

Riziko druhého primárního nádoru u pacientů s primárním plicním karcinomem

Prediktivní faktory u karcinomu prostaty

Predikce rizika karcinomu endometria u pacientek s vaginálním krvácením

c-Jun NH2-terminální kináza-2 hraje významnou roli u epidermálních neoplazií

Incidence žilního tromboembolismu a jeho vliv na přežití pacientů s primárním karcinomem močového měchýře

Temsirolimus, IFN-α nebo jejich kombinace v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny

Predikce multifokality u renálního karcinomu

Pegylovaná arginindeimináza u neresekovatelného metastatického hepatocelulárního karcinomu

Ipilimumab u pacientů s pokročilým melanomem

Úloha genu SM22 u kolorektálního karcinomu

Extrakapsulární postižení lymfatických uzlin: nový prognostický faktor u karcinomu žaludku

Kvalita života pacientů po radioterapii karcinomu rekta

Balíčkoroky vykouřených cigaret jako předpovědní faktor u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIB/IV

Účinnost vakcíny obsahující peptid GP2 z HER-2/neu u pacientek s karcinomem prsu

Histologie metastáz renálního karcinomu se sarkomatoidní transformací

Id4 je potenciálním supresorem nádoru u karcinomu prostaty

Exprese chemokinového receptoru CXCR4 u pacientů s hepatocelulárním karcinomem zvyšuje pravděpodobnost výskytu kostních metastáz a nepříznivé délky přežívání

Catumaxomab: přínos pro léčbu maligního ascitu

Cisplatina ve formě liposomů u karcinomu ovaria

Dexamethason a vitamin E u ototoxicity vyvolané cisplatinou

Účinky doxorubicinu u karcinomu tlustého střeva

Histrelin u pokročilého karcinomu prostaty

Kortikosteroidy v léčbě dětského hemangiomu


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky