Obsah čísla 3 / 2010

Kazuistiky / Klinická praxe

Léčba „triple pozitivního“ karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Možnosti léčby seborrhoické dermatitidy – kazuistika

MUDr. Jindřich Rutta

Použití oxidu arsenitého v léčbě akutní promyelocytární leukemie

MUDr. Tomáš Svoboda

Chemoterapie Hodgkinova lymfomu komplikovaného fulminantní klostridiovou difuzní kolitidou s podpůrnou léčbou pegfilgrastimem

MUDr. Milan Matuška, Ph.D.

Radioimunoterapie ytrium-90 (90Y)-ibritumomab tiuxetanem u nemocných s folikulárním non-hodgkinským lymfomem – zkušenosti jednoho pracoviště

MUDr. Jan Straub; MUDr. Robert Pytlík; MUDr. Jan Haber; MUDr. Evženie Kolešková; MUDr. Jozef Kubinyi; doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Terapie pacientky s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem perorálním chelátorem deferasiroxem

MUDr. Anna Jonášová

Úspěšná léčba velmi těžké psoriázy infliximabem

MUDr. Helena Drozenová

Kombinace VMP (bortezomib/melfalan/prednison) v dávkování dle studie VISTA v primoléčbě mnohočetného myelomu s primární AL amyloidózou  

MUDr. Irena Čápová; doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Intradermální vakcína proti chřipce

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Profily léčiv

Anagrelid

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Doporučené postupy

Léčba invazivních mykotických infekcí – novinky roku 2010

MUDr. Jan Haber, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Proaktivní režim v léčbě atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Možnosti korekce vzhledu hypertrofických a keloidních jizev

MUDr. Radek Litvik; MUDr. Martin Paciorek

Očkování proti klíšťové encefalitidě

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti meningokokům

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Očkování proti pneumokokům

MUDr. Zuzana Blechová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Léčba dasatinibem u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie s rezistencí, nedostatečnou odpovědí nebo nesnášenlivostí vůči imatinibu vede k rychlé a trvalé cytogenetické odpovědi

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Důležitost udržení relativní dávkové intenzity chemoterapeutických režimů podobných CHOP v kombinaci s rituximabem u pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem z B-buněk

Dlouhodobé výsledky pacientů s idiopatickou trombotickou trombocytopenickou purpurou léčených rituximabem

Bezpečnost a imunogenita 13valentní pneumokokové konjugované vakcíny

Využitelnost nálezů in vitro k predikci klinické odpovědi a výběru nejvhodnějšího tyrosinkinázového inhibitoru u pacientů s chronickou myeloidní leukemií rezistentní k imatinibu

Komentář ke studii

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Adherence je nezbytná pro dosažení molekulární odpovědi u pacientů s chronickou myeloidní leukemií, kteří dosáhli kompletní cytogenetické odpovědi při léčbě imatinibem

Komentář ke studii

MUDr. Eduard Cmunt, CSc.

Účinnost ustekinumabu ve srovnání s etanerceptem v léčbě středně těžké a těžké psoriázy

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Bortezomib v kombinaci s melfalanem a prednisonem vs melfalan s prednisonem u dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Zprávy z klinických studií

Úloha Th2-lymfocytárního IL-31 v imunopatogenezi atopické dermatitidy

Hemofilové a pneumokokové konjugované vakcíny a pneumonie u dětí

Imunizace proti tetanu snižuje mortalitu novorozenců

Sedmivalentní pneumokoková konjugovaná vakcína u HIV-pozitivních osob

Kvadrivalentní meningokoková konjugovaná vakcína

Onkolytická vakcína u maligního melanomu


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky