Obsah čísla 4 / 2010

Kazuistiky / Klinická praxe

Využití fixní kombinace v léčbě pacienta s nedostatečně kompenzovanými rizikovými faktory

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Léčba pacienta kombinací kyselina nikotinová/laropiprant

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Naše první zkušenosti s dabigatran etexilátem v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu

MUDr. Radek Kunovský

Snižování kardiovaskulárního rizika – místo pro fixní kombinaci léčiv

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Eva Motyková

Nová léčiva / Nové indikace

Ambrisentan, selektivní antagonista endotelinového receptoru ETA, v léčbě plicní arteriální hypertenze

MUDr. Pavel Jansa

Biologická léčba těžkého astmatu u dětí monoklonální anti-IgE protilátkou omalizumabem

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP 

Respimat SMI – nový inhalační systém v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák; Eva Feketeová

Profily léčiv

Glimepirid

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 

Clopidogrel v roce 2010

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. 

Farmakoterapeutické postupy

Aktuální pohled na léčbu hypertenze

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Léčba hypertenze u pacientů s diabetem v roce 2010

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Arteriální hypertenze a cévní mozkové příhody

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Léčba arteriální hypertenze u pacientů s dyslipidemií

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.; MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Možnosti léčby chronické žilní choroby

MUDr. Sabina Švestková, Ph.D.

Intranasální aplikace léků

Eva Feketeová; MUDr. Viktor Kašák

Současný pohled na postavení LABA v terapii astmatu

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Inhalační kortikosteroidy – základní pilíř v léčbě perzistujícího průduškového astmatu

MUDr. Luděk Pelikán

Saxagliptin v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Nízkomolekulární hepariny 1x denně v léčbě akutní žilní trombózy

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Bezpečnost a účinnost fesoterodinu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

Dasatinib v 1. linii léčby u nemocných s CML

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 

Účinnost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým selháním ledvin – post hoc analýza studie ADVANCE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Hodnocení bezpečnostního profilu vildagliptinu – výsledky dvou metaanalýz

Komentář ke studiím

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Snášenlivost solifenacinu ve srovnání s oxybutyninem v léčbě hyperaktivního měchýře – studie VECTOR

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Variabilita krevního tlaku a riziko cévní mozkové příhody

Komentář k článku

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Inzulin detemir ve srovnání s inzulinem glargin v režimu bazál-bolus u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Aliskiren ve srovnání s ramiprilem v léčbě arteriální hypertenze

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Rosiglitazon snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a kardiálním onemocněním – post hoc analýza studie BARI 2D

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Léčbou fixní kombinací ezetimib/simvastatin je možné dosáhnout dalšího snížení koncentrace cholesterolu ve srovnání s léčbou atorvastatinem či rosuvastatinem

Vliv dronedaronu na výskyt kardiovaskulárních příhod při fibrilaci síní – studie ATHENA

Fibrilace síní a studie ATHENA

ATHENA, dronedaron a současná léčba pacienta s fibrilací síní

Zprávy z klinických studií

Semapimod v léčbě Crohnovy choroby

Dlouhodobé užívání hydroxyurey u srpkovité anemie

Využití olmesartanu v pediatrii

Vitamin B a diabetická nefropatie

Dapagliflozin u diabetu 2. typu

Simvastatin a inzulinová senzitivita

Metformin a nedostatek vitaminu B12?

Nový cefalosporin: ceftarolin

Inhalační inzulin plus glargin u diabetiků 2. typu

Fenofibrát a niacin u obézních osob

Exenatid versus glargin: výsledky studie DURATION-3

Intenzivní inzulinoterapie u dětí s těžkými popáleninami

Vliv mipomersenu na apolipoprotein B

Somatostatin u polycystických ledvin a jater

Methotrexát u primární biliární cirhózy

Nukleosidová analoga u hepatitidy B


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky