Obsah čísla 5 / 2010

Kazuistiky / Klinická praxe

Cetuximab ve 2. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu – kazuistika

MUDr. Tomáš Svoboda

Zařazení biologické léčby do léčebného algoritmu generalizovaného kolorektálního karcinomu

MUDr. Marta Ročárková

Význam tyrosinkinázových inhibitorů před transplantací kmenových buněk a po ní u pacientů s Ph+ akutní lymfoblastickou leukemií

Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Profylaxe neutropenie pegfilgrastimem u pacientů s mnohočetným myelomem

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Znovunavození účinnosti imatinib mesylátu u metastatického gastrointestinálního stromálního tumoru po předchozím selhání imatinibu a sunitinibu

MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Rozhodování o změně léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií s přihlédnutím k mutacím BCR-ABL1 v praxi

MUDr. Jaroslava Voglová; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.; Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.; doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Denosumab v léčbě kostního postižení u karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 

Ipilimumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA 

Pazopanib v léčbě nádorů ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová 

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhibice angiogeneze v léčbě zhoubných nádorů

Profily léčiv

Fulvestrant v dávkování 500 mg a nové možnosti léčby

MUDr. Katarína Petráková 

Doporučené postupy

Léčba generalizovaného karcinomu ledviny podle doporučení České onkologické společnosti

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Chronické bolesti zad – schéma postupu léčby pro praktické použití

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.; MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.; MUDr. Jan Lejčko 

Farmakoterapeutické postupy

Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Léčba gastrointestinálních stromálních tumorů

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Michaela Zezulová; MUDr. Hana Študentová

Panitumumab – postavení v léčbě nádorů kolorekta

MUDr. Pavel Vítek

Biologická léčba hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Jan Novotný, Ph.D., MUDr. Martin Oliverius

Racionální volba silných opioidů – farmakologický a klinický pohled

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Cetuximab v protinádorové léčbě: standardní podávání 1x týdně vs podávání 1x za 2 týdny

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Využití palonosetronu v onkologických indikacích

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.  

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vysoké riziko rekurence u pacientek s T1a či T1b N0 HER2-pozitivním karcinomem prsu

Trastuzumab v kombinaci s anastrozolem ve srovnání se samotným anastrozolem v léčbě postmenopauzálních pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie TAnDEM

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Antimykotická profylaxe u pacientů s neutropenií a hematologickými malignitami pomocí micafunginu

Komentář ke studii

MUDr. Michal Kouba

Dobrá odpověď na léčbu lenalidomidem + dexamethasonem je spojena se zlepšením klinických výsledků u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem

Komentář ke studii

MUDr. Jan Straub

Léčba pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem lenalidomidem a dexamethasonem vs jejich kombinací s bortezomibem – analýza prognostických faktorů

Gefitinib ve srovnání s chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Účinnost profylaxe posaconazolem u pacientů s akutní myeloidní leukemií v šestiletém sledování

Farmakologickou profylaxi invazivních mykotických onemocnění u pacientů s akutními leukemiemi je nutno přizpůsobit lokální epidemiologické situaci

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

Zkušenosti se sorafenibem v léčbě starších pacientů

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Porovnání účinnosti intranasálního fentanylu a jiných opioidů v léčbě průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním

Komentář ke studii

MUDr. Jan Lejčko

Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu kombinací panitumumab + FOLFOX-4 vs samotným režimem FOLFOX-4 – studie PRIME

Trabectedin plus liposomální doxorubicin u karcinomu ovarií

Strategie v systémové léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Komentář ke studii

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

Oxid arsenitý prodlužuje přežití u pacientů s akutní promyelocytární leukemií

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Souvislost mezi odpovědí na předchozí systémovou léčbu a účinností následné terapie pemetrexedem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Účinnost kvadrivalentní HPV vakcíny: studie FUTURE I a II

Modafinil v léčbě únavy v důsledku nádorového onemocnění

Farmakoterapie mukositidy u onkologických pacientů

Olaparib v léčbě pokročilého karcinomu prsu

Modifikovaný režim FOLFIRI v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Capecitabin u pokročilého karcinomu cervixu

Edotecarin plus 5-fluorouracil a leucovorin u solidních nádorů

Kyselina all-trans-retinová v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Ixabepilon v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Imexon v léčbě mnohočetného myelomu

Lapatinib a paclitaxel u inflamatorního karcinomu prsu

Bortezomib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí

Pazopanib a lapatinib v léčbě karcinomu cervixu

Imatinib v léčbě Ph+ akutní lymfoblastické leukemie

Rituximab vs cyklofosfamid v léčbě ANCA-asociovaných vaskulitid

Gemcitabin plus bevacizumab u pokročilého karcinomu pankreatu

Olaparib v léčbě ovariálního karcinomu

Stupeň myelosuprese v průběhu udržovací léčby u dospívajících se středním rizikem akutní B-lymfoblastické leukemie předpovídá riziko relapsu

Abirateron acetát – slibný lék v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci

Vandetanib ve 2. linii u nemalobuněčného karcinomu plic

Docetaxel plus cisplatina u nemalobuněčného karcinomu plic

Sartany a riziko nádorového onemocnění: metaanalýza

Lékové interakce

Lékové interakce bisfosfonátů používaných v onkologii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky