Obsah čísla 6 / 2010

Kazuistiky / Klinická praxe

Kazuistiky nemocných léčených injekčním methotrexátem

MUDr. Kateřina Jarošová

Kombinace levodopa/ carbidopa/entacapon v léčbě pokročilé Parkinsonovy nemoci: kazuistická sdělení

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Kombinace levodopa/carbidopa/entacapon v léčbě pacientů s pokročilou Parkinsonovou chorobou

MUDr. Petr Dušek

Léčba deprese spojené s nespavostí trazodonem

MUDr. Věra Bartůňková

Léčba Alzheimerovy nemoci rivastigminem ve formě náplasti

Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Inovativní aplikační forma etanerceptu

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Komentář k článku

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Pramipexol s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Profily léčiv

Agomelatin – antidepresivum s novým mechanismem působení

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.; MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy – nové poznatky o možném ovlivnění strukturální progrese

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Kapsaicin ve formě náplasti v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 

Doporučené postupy

Léčba Alzheimerovy choroby a některých dalších demencí – doporučené postupy České psychiatrické společnosti JEP

Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 

Farmakoterapeutické postupy

Léčba arteriální hypertenze u pacientů s onemocněním ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Denosumab v terapii postmenopauzální osteoporózy – lék s novým mechanismem účinku snižující riziko zlomenin a zlepšující kvalitu kosti

Doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Cyklosporin A v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou certolizumab pegolem je provázena zlepšením fyzické funkce, zmírněním únavy a bolesti a zvýšením pracovní produktivity

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Pavelková

Gefitinib ve srovnání se standardní chemoterapií u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem a mutací EGFR

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě pacientek s postmenopauzální osteoporózou – výsledky tříleté extenze studie HORIZON-PFT

Bisfosfonáty v léčbě osteoporózy

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Výsledky léčby infliximabem u pacientů s refrakterní revmatoidní artritidou v sedmiletém sledování

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Abatacept u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou dosud neléčených biologickými léky

Klinické zkušenosti s abataceptem v České republice

MUDr. Liliana Šedová

Průřezová studie hodnotící dlouhodobou bezpečnost interferonu-β-1b u relaps-remitentní sclerosis multiplex

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem prodlužuje dobu do vzniku první kostní příhody i přežití u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Golimumab v léčbě pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u kterých selhala léčba methotrexátem – studie GO-FORWARD

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Nákladová efektivita glukosamin sulfátu a paracetamolu v léčbě pacientů s osteoartrózou kolena – studie GUIDE

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Jak dlouho podávat léčbu zaměřenou na prevenci zlomenin?

„Hot Stuff“ nebo „horký brambor“?

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Celecoxib ve srovnání s diclofenakem a omeprazolem u pacientů s osteoartrózou a revmatoidní artritidou – studie CONDOR

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Linezolid vs vancomycin v léčbě nozokomiálních pneumonií vyvolaných MRSA

Vitaminy B snižují dlouhodobé riziko deprese po cévní mozkové příhodě – studie VITATOPS-DEP

Léčba estrogeny a kognitivní funkce u žen v postmenopauze

Omega-3 mastné kyseliny a variabilita srdečního rytmu u depresivních kardiaků

Zibotentan v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty s kostními metastázami

Akutní účinky buprenorfinu či buprenorfinu/naloxonu u uživatelů opioidů

Modafinil zlepšuje pracovní paměť u osob závislých na metamfetaminu

Risperidon versus olanzapin v léčbě deliria

Modafinil v léčbě únavy u nemocných s HIV/AIDS

Implantáty s obsahem buprenorfinu v léčbě závislosti na opioidech

HRT v kombinaci s klodronátem v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Celecoxib v léčbě časné schizofrenie

Farmakologické možnosti u hraniční poruchy osobnosti

Terapeutický potenciál SSRI u Parkinsonovy choroby

Desvenlafaxin u menopauzálních žen s velkou depresí

Atomoxetin v léčbě deprese a dalších neuropsychiatrických projevů Parkinsonovy choroby

Risperidon ve formě orodisperzních tablet v porovnání s intramuskulárním haloperidolem u akutní psychózy

Vliv léčby závislosti na tabáku na intrasynaptickou koncentraci dopaminu

Toremifen snižuje riziko zlomenin u karcinomu prostaty

Nežádoucí účinky

Je nefrotoxicita bisfosfonátů aktuálním tématem?

MUDr. František Šenk


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky