Obsah čísla 1 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Strukturální změny srdce spojené s neléčenou či špatně léčenou hypertenzí

MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.; MUDr. Rudolf Foglar, CSc.

Nové léky otevírají nové léčebné možnosti

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Léčba aliskirenem u pacientů s hypertenzí a diabetickou nefropatií

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

Kazuistika mladého diabetika s hypertenzí a proteinurií

MUDr. Štěpánka Burešová

Léčba chronického ekzému tacrolimem

MUDr. Zuzana Nevoralová

Léčba dermatitidy v oblasti očních víček

MUDr. Ivana Prochocká

Sekundární hypertenze – léčba telmisartanem

MUDr. Vladěna Čapková

Fixní kombinace antihypertenziv zlepšuje compliance a je několikanásobně účinnější

MUDr. Marie Jozífová

Nová léčiva / Nové indikace

Prasugrel

Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Profily léčiv

Fixní kombinace aliskiren/hydrochlorothiazid

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Dronedaron – nové antiarytmikum: od farmakologie po klinickou praxi

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.; MUDr. Tomáš Skála

Farmakoekonomický pohled na dronedaron

Lercanidipin v nové kombinaci

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., MUDr. Vladimír Moravec

Fixní kombinace telmisartan/amlodipin

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Diagnostika a léčba plicní arteriální hypertenze

MUDr. Hikmet Al-Hiti

Jak zvýšit HDL-cholesterol?

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Postavení liraglutidu v léčbě diabetes mellitus

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Farmakoekonomika

Farmakoekonomický pohled na léčbu věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Léčba diabetes mellitus 2. typu vildagliptinemu dosud neléčených starších pacientů

Komentář ke studii

MUDr. Lenka Dohnalová

Inhibitory systému renin-angiotenzin v kombinaci s blokátory kalciových kanálů v léčbě arteriální hypertenze – zaměřeno na perindopril/amlodipin

Komentář ke článku

MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Ivabradin v léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním a vliv srdeční frekvence – studie SHIFT

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Enoxaparin podávaný jednou denně v léčbě ambulantních pacientů s akutním žilním tromboembolismem

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová

Režim bazál-bolus vs. použití premixovaného inzulinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie GINGER

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Fixní kombinace amlodipin/atorvastatin vs. běžná léčba u pacientů s hypertenzí a dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory – studie CRUCIAL

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Prodloužená profylaxe žilního tromboembolismu bemiparinem po operaci pro malignitu v oblasti pánve či břicha – studie CANBESURE

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Rivaroxaban v léčbě symptomatického žilního tromboembolismu – studie programu EINSTEIN

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Rivaroxaban v prevenci žilního tromboembolismu po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu – poolovaná analýza čtyř studií

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Telavancin ve srovnání s vancomycinem v léčbě nosokomiálních pneumonií vyvolaných grampozitivními patogeny – studie ATTAIN

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Účinky snížení koncentrace LDL-cholesterolu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin – studie SHARP

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – konečné výsledky studie RECORD-1 a analýza prognostických faktorů

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Dabigatran vs. enoxaparin v tromboprofylaxi po primární artroplastice kyčelního kloubu – studie RE-NOVATE II

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Zprávy z klinických studií

Vliv terlipresinu na hemodynamiku a renální funkce při transplantaci jater

Nové perspektivy v použití stentů: duální stenty s cilostazolem

Vliv pyridoxaminu na stěnu cévní

Vliv galantaminu na srdeční funkce u seniorů

Resveratrol a doxorubicinem indukovaná apoptóza kardiomyocytů

Arytmie během těhotenství

Vliv metforminu na srdeční funkce u srdečního selhání

Vernakalant: nové antiarytmikum

Prosté kovové stenty v porovnání se stenty uvolňujícími léčivo: metaanalýza

Vliv dlouhodobé léčby inhibitory ACE na výskyt infarktu myokardu při PCI

Kyselina tranexamová a riziko generalizovaných křečí?

Kardioprotektivní účinky enantiomeru rasagilinu

Příznivé ovlivnění endoteliální funkce nebivololem

Rivaroxaban ve srovnání s warfarinem v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní – studie ROCKET AF

Blokátory kalciových kanálů a účinnost clopidogrelu

Statiny v kardiovaskulární prevenci: analýza nákladové efektivity

Clopidogrel plus kyselina acetylsalicylová v porovnání se samotnou kyselinou acetylsalicylovou v kardiovaskulární prevenci


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky