Obsah čísla 2 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako konkomitantní léčba lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu kořene jazyka a levé tonsily

MUDr. Jana Strážnická

Kazuistika pacienta s metastatickým renálním karcinomem léčeného everolimem

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Vlček, Ph.D.; MUDr. Jiří Vaníček; MUDr. Antonín Krpenský

Zkušenosti s chelatační léčbou u pacientky s myelodysplastickým syndromem

MUDr. Petra Bělohlávková

Nová léčiva / Nové indikace

Cabazitaxel

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Sunitinib – další nová perspektiva v terapii neuroendokrinních nádorů pankreatu

MUDr. Eva Sedláčková

Lapatinib v kombinaci s inhibitory aromatázy v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Kateřina Kubáčková

Nové trendy ve farmakoterapii

Stav infekce lidským papilomavirem mění náhledy na nádory hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl; MUDr. Otakar Bednařík

Profily léčiv

Afatinib – nová perspektiva u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Babičková, Ph.D.

Eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

BIBF 1120 v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.; MUDr. Jiří Slíva

Doporučené postupy

Moderní diagnostika plicních nádorů – úkol pro úzkou multidisciplinární spolupráci

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic

Kolektiv autorů

Farmakoterapeutické postupy

Sekvenční terapie renálního karcinomu

Doc. MUDr. Igor Puzanov, MSCI, FACP

Současné přístupy k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při chemoterapii

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Chemoterapie v léčbě hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dasatinib ve srovnání s imatinibem v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Dasatinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi – výsledky po 18měsíčním sledování

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Účinnost a bezpečnost pazopanibu v léčbě pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Prediktivní markery léčby sorafenibem, jeho dlouhodobá bezpečnost a účinnost v závislosti na předchozí aplikaci cytokinů – tři subanalýzy studie TARGET

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Snášenlivost léčby sorafenibem a její výsledky u pacientů s neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost micafunginu v léčbě febrilní neutropenie u pacientů s  hematoonkologickým onemocněním

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, Ph.D.

Zkušenosti s léčbou temsirolimem ve druhé, třetí a čtvrté linii léčby metastatického renálního karcinomu

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Účinky kyseliny zoledronové u postmenopauzálních pacientek s časným karcinomem prsu léčených adjuvantně letrozolem – výsledky studie ZO-FAST po 36 měsících

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Souvislost mezi histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a úspěšností léčby – superiorita pemetrexedu u nonskvamózního NSCLC

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Přerušení léčby imatinibem u pacientů s pokročilým gastrointestinálním tumorem po třech letech terapie

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Zprávy z klinických studií

Ipilimumab – nový lék v terapii melanomu

Fytoalexin camalexin jako induktor apoptózy leukemických buněk

Nadějné deriváty doxorubicinu

Vliv zeleného čaje na aktivitu topoisomeráz

Imunomodulační účinky lenalidomidu u chronické lymfocytární leukemie

Vliv folátu na přežití u dětí s akutní lymfoblastickou leukemií

Nové látky k léčbě chronické lymfocytární leukemie

Rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Asparagináza v léčbě akutní lymfocytární leukemie: studie ALL-BFM 2000

Bemiparin a ULMWH RO-14: ovlivnění hematologických malignit?

Nový inhibitor proteasomu: marizomib

Bezpečnost clopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy u nemocných s lékovými stenty


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky