Obsah čísla 3 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Léčba diseminované zygomykózy u kojence s akutní lymfoblastickou leukemií lipidovým komplexem amfotericinu B

Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Ester Pindurová; MUDr. Vanda Chrenková; MUDr. Martin Vyhnánek; MUDr. Martin Kyncl; MUDr. Petr Pavlíček†; prof. MUDr. Jiří Šnajdauf††, DrSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Těžká forma atopického ekzému a léčba topickým imunomodulátorem

MUDr. Jarmila Čelakovská

Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

MUDr. Júlia Horáková, PhD.; MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.; MUDr. Ivana Boďová, PhD.; MUDr. Alica Dzurenková; prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH

Nová léčiva / Nové indikace

Dasatinib v 1. linii léčby chronické myeloidní leukemie

MUDr. Petra Bělohlávková

Vakcína proti pertusi, tetanu a záškrtu (Adacel) – řešení pro stoupající incidenci pertuse

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Nilotinib v 1. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi

MUDr. Daniela Žáčková, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhibice Janus kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Profily léčiv

Plerixafor

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Anagrelid v léčbě myeloproliferativních onemocnění

MUDr. Robert Pytlík

Současný pohled na očkování proti lidským papilomavirům

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Komorbidity u psoriatické artritidy

MUDr. Jiří Štolfa

Ibandronát – účinnost, která v čase neklesá

MUDr. Olga Růžičková

Bezpečnost a účinnost certolizumab pegolu v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem

MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Udržovací léčba rituximabem u pacientů s folikulárním lymfomem po 1. linii léčby – studie PRIMA

MUDr. David Belada, Ph.D.

Účinky denosumabu na denzitu kostního minerálu a biochemické markery kostního obratu – výsledky šestileté klinické studie II. fáze

Výsledky léčby denosumabem u žen s postmenopauzální osteoporózou a vyšším rizikem fraktur – podskupinová analýza studie FREEDOM

Denosumab: rychlé utlumení a rychlá reverzibilita funkce osteoklastů a bezpečnost a účinnost u starých pacientů

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Ytrium-90-ibritumomab tiuxetan v monoterapii předléčených pacientů s non-hodgkinským lymfomem z B-buněk

Komentář ke studii

MUDr. Vít Procházka

Kyselina zoledronová vs. risedronát v prevenci a léčbě glukokortikoidy indukované osteoporózy – studie HORIZON

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie GO-RAISE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Deferasirox u pacientů s myelodysplastickým syndromem a přetížením železem – výsledky studie EPIC

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Dlouhodobá léčba bisfosfonáty a riziko subtrochanterických zlomenin femuru – závěry pracovní skupiny Evropské společnosti pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) a Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF)

Compliance a perzistence při perorální léčbě bisfosfonáty – věc volby?

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

Kyselina zoledronová ve srovnání s klodronátem u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MRC Myeloma IX

Bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s ankylozující spondylitidou – studie ASCEND a SPINE

Komentář ke studiím

MUDr. Heřman Mann

Gastrointestinální snášenlivost celecoxibu v porovnání s neselektivními nesteroidními antirevmatiky u starších pacientů – poolovaná analýza 21 randomizovaných studií

Komentář ke studii

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Voriconazol v sekundární profylaxi invazivních mykotických infekcí u pacientů podstupujících allogenní transplantaci kmenových buněk – studie VOSIFI

Profylaxe invazivních mykotických onemocnění u hematologických nemocných

Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Vliv stroncium ranelátu na riziko obratlových a mimoobratlových zlomenin u pacientek s postmenopauzální osteoporózou a souvislost s výchozím rizikem dle algoritmu FRAX

Vliv stroncium ranelátu ve srovnání s alendronátem na novotvorbu kosti – nejrozsáhlejší přímá srovnávací studie s párovými biopsiemi

Komentář ke studiím

MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Dasatinib ve 2. linii léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií – výsledky po čtyřletém sledování

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Bortezomib v intravenózním a v subkutánním podání u pacientů s mnohočetným myelomem – studie MMY-3021

Optimální použití lenalidomidu u pacientů s relabujícím nebo refrakterním mnohočetným myelomem – konsensus panelu expertů

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou anagrelidem u pacientů s esenciální trombocytemií – data z mezinárodního registru

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Zprávy z klinických studií

Lasofoxifen v prevenci a léčbě postmenopauzální osteoporózy

Vitamin D: léčivo budoucnosti?

Denosumab: příznivý vliv nejen na kostní minerální denzitu

Bezpečnost micafunginu v dětském věku

Vliv imatinibu na tvorbu IgM a vztah k terapeutické odpovědi

Bazedoxifen v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Cinacalcet v léčbě primární hyperparathyreózy

Fondaparinux a tinzaparin: ovlivnění diferenciace buněk mezenchymu

Význam sclerostinu v léčbě osteoporózy

Asperosaponin VI a diferenciace osteoblastů

Protinádorová aktivita bortezomibu u buněk myelodysplastického syndromu

Stimulace osteoblastů acerogeninem A 

Anakinra v preklinickém modelu artritidy

Ovlivnění kostní denzity medicarpinem

Duální vliv jilmových flavonoidů na aktivitu osteoblastů a osteoklastů

Lenalidomid: postavení v léčbě hematologických malignit

Clofarabin v léčbě non-hodgkinského lymfomu

Bevacizumab u myelodysplastického syndromu

Vliv xanthohumolu na diferenciaci osteoblastů

Etanercept versus sulfasalazin u časné axiální spondyloartrózy

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostních metastáz


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky