Obsah čísla 4 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Vyšetřování citlivosti k telavancinu u klinicky významných kmenů Staphylococcus spp., Streptococcus spp. a Enterococcus spp. v 16 mikrobiologických laboratořích České republiky

MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.; RNDr. Pavla Urbášková, CSc.; MUDr. Marta Fridrichová a spolupracovníci

Nová léčiva / Nové indikace

Linagliptin – nový zástupce farmak s inkretinovým účinkem

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Dabigatran v prevenci CMP u nemocných s fibrilací síní

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Profily léčiv

Nová kombinovaná léčba astmatu a její vliv na malé dýchací cesty

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Kyselina nikotinová plus laropiprant

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Lornoxicam v léčbě akutní a chronické bolesti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Irbesartan v léčbě arteriální hypertenze, diabetu a nefropatie

Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Lercanidipin v léčbě hypertenze

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ovlivnění srdeční frekvence jako součást léčby srdečního selhání

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Sublinguální alergenová imunoterapie

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Gliptiny v léčbě diabetes mellitus 2. typu – současnost a budoucnost

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Současné postavení telmisartanu v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění a v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dlouhodobé výsledky monoterapie ambrisentanem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Roční léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu liraglutidem a metforminem poskytuje trvalou a účinnější kontrolu glykemie a hmotnosti než léčba sitagliptinem a metforminem

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Farmakodynamické srovnání účinnosti prasugrelu a vysokých dávek clopidogrelu – studie OPTIMUS-3

Účinnost a snášenlivost telmisartanu ve fixní kombinaci s amlodipinem ve srovnání s monoterapií amlodipinem – studie TEAMSTA-5

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Fondaparinux v léčbě povrchové tromboflebitidy dolních končetin – studie CALISTO

Přínos studie CALISTO v léčbě povrchové tromboflebitidy

Doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Apixaban ve srovnání s warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ARISTOTLE

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Vliv inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na celkovou mortalitu u pacientů s hypertenzí

Účinnost a bezpečnost exenatidu podávaného 1x týdně po převedení z maximální denní dávky sitagliptinu či pioglitazonu – studie DURATION-2

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.

Rivaroxaban ve srovnání s enoxaparinem v prevenci žilního tromboembolismu u pacientů po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.

Zprávy z klinických studií

Aclidinium – budoucí léčba CHOPN?

Potentní urikosurikum mulberosid

Vliv inhibitorů 5α-reduktázy na operační krvácení u benigní hyperplazie prostaty

Význam tadalafilu v léčbě benigní hyperplazie prostaty

Kortikosteroidy a azathioprin v léčbě IgA nefropatie

Remogliflozin v léčbě diabetu 2. typu

Nový selektivní a účinný antagonista mineralokortikoidních receptorů: SM-368229

Interferon-α v léčbě glomerulonefritidy indukované virem hepatitidy C

Inhibitory aromatázy v léčbě endometriózy močového měchýře

Fosfomycin v léčbě nekomplikované cystitidy

Postižení plic vyvolané kokainem

Extrakt Escherichia coli plus brusinky v prevenci bakteriální prostatitidy

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky