Obsah čísla 6 / 2011

Kazuistiky / Klinická praxe

Tiaprid v léčbě pooperačního deliria

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou léčeného golimumabem

MUDr. David Suchý

Nová léčiva / Nové indikace

Paliperidon palmitát – dlouhodobě působící injekční antipsychotikum

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Profily léčiv

Anakinra

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Martina Skácelová

Doporučené postupy

Farmakoterapie neuropatické bolesti – současná doporučení

Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Farmakoterapeutické postupy

Účinnost infliximabu v terapii revmatoidní artritidy v klinické praxi v České republice

MUDr. Simona Skácelová; prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.

Aktuální možnosti léčby roztroušené sklerózy

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Lokální nesteroidní antirevmatika – přehled účinnosti a bezpečnosti

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Symptomatická terapie osteoartrózy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Nákladová efektivita golimumabu v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost eslicarbazepinu v terapii dospělých pacientů s epilepsií

Eslicarbazepin – nová generace osvědčeného antiepileptika carbamazepinu

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Rychlé zmírnění známek a příznaků revmatoidní artritidy po léčbě certolizumab pegolem je prediktivní z hlediska dlouhodobých výsledků

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Využití dotazníku WOQ-9 k detekci nemotorických symptomů wearing-off u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Agomelatin ve srovnání s escitalopramem v léčbě depresivní poruchy – randomizovaná dvojitě zaslepená dlouhodobá studie

Komentář ke studii

MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost etanerceptu u pacientů s revmatoidní artritidou

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Nepřímé porovnání etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou (mixed treatment comparison)

Zprávy z klinických studií

Methylphenidát s modifikovaným uvolňováním u ADHD

Kardiovaskulární účinky léčby ADHD

Olanzapin plus fluoxetin v léčbě bipolární poruchy

Monoterapie aripiprazolem u bipolární poruchy

Valproát či atypická antipsychotika a ovlivnění kostní denzity u žen s bipolární poruchou

Atypická antipsychotika: ovlivnění hospitalizace u bipolární poruchy

Alemtuzumab v léčbě sclerosis multiplex

IVIG v léčbě myozitid rezistentních vůči kortikosteroidům

Fingolimod a další perorální léčba sclerosis multiplex


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky