Obsah čísla 1 / 2012

Kazuistiky / Klinická praxe

Klinické zkušenosti s použitím ultrakrátce působícího β-blokátoru esmololu v prostředí jednotky intenzivní kardiologické péče

MUDr. Jan Přeček; MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.;doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Rychlý účinek lokální léčby 0,1% tacrolimem na atopickou dermatitidu v obličeji a na krku

MUDr. Hana Janatová

Sitagliptin a chronické onemocnění ledvin

MUDr. Stanislav Šurel; MUDr. Michal Šurel

Nová léčiva / Nové indikace

Roflumilast – první perorální inhibitor fosfodiesterázy 4 uvedený do klinické praxe pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Klinické zkušenosti s mometason furoátem v inhalační formě

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Profily léčiv

Vernakalant – antiarytmikum nové generace pro akutní verzi fibrilace síní

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

bilastin

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.*

Současné postavení esmololu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA; doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.

febuxostat

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Linagliptin: zajímavá novinka v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta; MUDr. Markéta Kindlová

Duloxetin v léčbě bolestivé diabetické neuropatie

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Volba léčebné strategie – zásadní předpoklad úspěšné prevence kardiovaskulárních příhod

MUDr. Michal Vrablík

Atorvastatin a regrese aterosklerózy

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Postavení tiotropia v novém doporučení GOLD pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Vratislav Sedlák

Léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu a renální insuficiencí

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.; MUDr. Petr Bouček

Candesartan v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Převedení pacientů s nekontrolovanou arteriální hypertenzí na terapii fixní kombinací telmisartan + amlodipin – studie TEAMSTA-10

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Dlouhodobé hemodynamické účinky ambrisentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Jansa

Léčba ambrisentanem u heterogenní skupiny pacientů s plicní hypertenzí – studie ARIES-3

Podíly bazální a postprandiální glykemie na celkové hyperglykemii v závislosti na hodnotě HbA<sub>1c</sub> před intenzifikací a po intenzifikaci léčby diabetes mellitus 2. typu

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Časné přidání inzulinu glargin k metforminu, léčbě sulfonylureou či k jejich kombinaci – vliv na kontrolu glykemie a výskyt hypoglykemie

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Klinický přínos trimetazidinu v podmínkách měnící se epidemiologie ischemické choroby srdeční

MUDr. Elena Louette

Komentář ke článku

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Indacaterol vs. tiotropium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – studie INTENSITY

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Dosahování hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší než 7 % bez nárůstu hmotnosti či výskytu hypoglykemie – metaanalýza studií klinického programu liraglutidu

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Saxagliptin v přídatné léčbě pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu léčených samotným inzulinem nebo inzulinem s metforminem

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Pikosulfát sodný a bisacodyl v léčbě chronické zácpy – účinnost a self-management léčby

Stimulační laxativa – účinná a bezpečná (komentář ke studii)

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Význam amlodipinu v léčbě hypertenze u mladších a starších pacientů – post-hoc analýza studie ASCOT-BPLA

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Účinnost a bezpečnost sunitinibu u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem – poolovaná analýza

Zprávy z klinických studií

Antiagregační a antikoagulační léčba u hypertoniků

Vliv dlouhodobé léčby simvastatinem na morbiditu a mortalitu

Saxagliptin u diabetiků s postižením ledvin

Monoklonální protilátka R1507 s erlotinibem v léčbě NSCLC

Apixaban versus enoxaparin

Fixní kombinace IKS + β<sub>2</sub>-agonista v léčbě astmatu: metaanalýza

Inhibitory protonové pumpy u dětí s obtížně léčitelným astmatem

Fluticason furoát v léčbě astmatu

Niacin u nemocných s nízkou hodnotou HDL-cholesterolu

Kortikosteroidy versus sympatomimetika v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Dulanermin v léčbě NSCLC

Vakcinace u plicního karcinomu

Diuretika v léčbě syndromu dechové tísně

Alogliptin u diabetu 2. typu


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky