Obsah čísla 2 / 2012

Kazuistiky / Klinická praxe

Pacient vhodně indikovaný k léčbě tigecyclinem

MUDr. Václava Adámková

Biliární peritonitida se syndromem toxického šoku – případ úspěšné antibiotické léčby tigecyclinem

MUDr. Radovan Uvízl

Využití cetuximabu v praxi – současné standardy a možnosti v budoucnosti

MUDr. Tomáš Pokrivčák; MUDr. Ondřej Sláma; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Imunoterapie přináší nové typy klinické odpovědi: ipilimumab u pacientů s metastatickým melanomem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Radek Lakomý; MUDr. Eugen Kubala; Dr. Marek Šťastný; MUDr. Denisa Vitásková†; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.†

Pseudoprogrese při léčbě ipilimumabem u pacienta s diseminovaným maligním melanomem

MUDr. Radek Lakomý; MUDr. Alexandr Poprach; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Kompletní remise po léčbě ipilimumabem u dvou pacientů s metastatickým maligním melanomem

MUDr. Jarmila Prošvicová; MUDr. Eugen Kubala

Metastazující uveální melanom

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Petr Beneš, Ph.D.; MUDr. Vladimír Benýšek

Okamžitá léčebná odpověď na léčbu ipilimumabem u pacientky s maligním melanomem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Stabilizace onemocnění u pacienta s metastatickým melanomem choroidey po léčbě ipilimumabem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Josef Hořejš, CSc.

Zkušenost s léčbou pacienta s refrakterní chronickou B-lymfocytární leukemií monoklonální protilátkou ofatumumabem

MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Zuzana Kubová

Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice

MUDr. Lubomír Slavíček; MUDr. Věra Benešová; MUDr. Stanislava Cahová; MUDr. Václav Janovský; MUDr. Jiří Bartoš; MUDr. Milan Lysý; Ing. Petr Brabec†; doc. RNDr. Ladislav Dušek, DrSc.†; Mgr. Zbyněk Bortlíček†

Lapatinib ve 2. linii biologické léčby generalizovaného HER2-pozitivního karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Axitinib v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Hana Procházková-Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Catumaxomab v léčbě maligního ascitu

MUDr. Katarína Petráková

Nové možnosti překonání rezistence na hormonální léčbu u metastatického karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Současný vývoj cílené terapie nádorů oblasti hlavy a krku

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková; MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Leuprorelin v léčbě pokročilého karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Téma čísla

Nové možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Klinické zkušenosti s gefitinibem v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis; Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Michaela Bajerová; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Pokračovací udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Pemetrexed vs. placebo v udržovací léčbě pacientů s pokročilým non-skvamózním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PARAMOUNT

Testování mutací EGFR

RNDr. Milada Matějčková

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Bezpečnost a účinnost prodloužené léčby eltrombopagem u dospělých pacientů s chronickou imunitní trombocytopenií – studie EXTEND

Sunitinib v léčbě pokročilých neuroendokrinních nádorů pankreatu

Komentář ke studii

MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.

Využití plicní CT angiografie v diagnostice invazivních mykotických onemocnění u pacientů s hematologickými malignitami

Plicní CT angiografie: nová metoda k rychlejší diagnostice angioinvazivních mykotických onemocnění?

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Přežívání pacientek s rekurentním karcinomem ovaria léčených trabectedinem + pegylovaným liposomálním doxorubicinem (PLD) vs. samotným PLD – studie OVA301

Komentář ke studii

MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost lenalidomidu u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem

VEGFREverolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu – subanalýza pacientů ze studie RECORD-1 předléčených jedním vs. dvěma inhibitory VEGFR

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Kvalita života pacientů s pokročilým renálním karcinomem léčených pazopanibem ve srovnání s placebem

Zprávy z klinických studií

Vinorelbin versus paclitaxel u pokročilé formy NSCLC

Interferon-α2b v léčbě karcinomu jater

Dasatinib v léčbě karcinomu prostaty: studie GETUG 12

Bevacizumab v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Lapatinib v kombinaci s trastuzumabem u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Význam adiponektinu při léčbě tamoxifenem či fenretinidem u karcinomu prsu

Kombinace docetaxelu s estramustinem u lokalizovaného karcinomu prostaty

Statiny jako budoucí cytostatika?

Význam blokády endotelinu u karcinomu ledviny

Entinostat: nadějný přístup v léčbě solidních nádorů

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky