Obsah čísla 3 / 2012

Nové trendy ve farmakoterapii

Agomelatin, melatoninové a noradrenalinové/dopaminové antidepresivum – mechanismus účinku a klinické důsledky

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.; doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Profily léčiv

Pregabalin – nově dostupné anxiolytikum pro léčbu generalizované úzkostné poruchy

Prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

Farmakoterapeutické postupy

Optimalizace léčby inhibitory cholinesteráz u pacientů s Alzheimerovou chorobou

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Téma čísla

Možnosti a limitace farmakoterapie mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Lenka Zahradová

Léčba chronické lymfocytární leukemie

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Anna Panovská

Eculizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Haber, CSc.; doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Rituximab – patnáct let úspěšné mise v léčbě maligních lymfomů

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Renata Urbanová

Dasatinib u pacientů v chronické fázi chronické myeloidní leukemie rezistentních vůči imatinibu nebo imatinib nesnášejících – výsledky z reálné praxe vs. data z klinických studií

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Léčba invazivních mykotických onemocnění – novinky roku 2011

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Naďa Mallátová

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Optimalizace imunomodulační léčby interferonem-β u pacientů s roztroušenou sklerózou

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Clofarabin v terapii starších pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií

Komentář ke studii

MUDr. Jan Vydra

Navrhovaná definice tzv. poor mobilizers – závěry italské pracovní skupiny GITMO

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Nilotinib v porovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Bezpečnost a účinnost nilotinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi starších 65 let – aktualizované výsledky studie ENESTnd

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s thalassemia major – výsledky pětiletého sledování

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Chelatační léčba deferasiroxem u pacientů s myelodysplastickým syndromem s přetížením železem – výsledky observačních studií eXtend a eXjange

Komentář ke studii

MUDr. Anna Jonášová

Zprávy z klinických studií

Význam antagonistů α2-receptorů v léčbě schizofrenie

Minocyclin v léčbě negativních symptomů?

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – výsledky studie COMFORT-I

Navitoclax v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Bosutinib − další naděje v léčbě chronické myeloidní leukemie?

Intratekální topotecan v léčbě leptomeningeální leukemie

Chemoterapie ABVD v porovnání s radioterapií u Hodgkinova lymfomu

Epoetin-α u hematoonkologických onemocnění

Příhody v oblasti centrálního nervového systému u difuzního velkobuněčného B-lymfomu při léčbě rituximabem

Rituximab v léčbě primárního gastrického B-lymfomu

Význam azacitidinu u akutní myeloidní leukemie


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky