Obsah čísla 5 / 2012

Kazuistiky / Klinická praxe

Fentanyl v léčbě průlomové bolesti

MUDr. Dana Vondráčková

Léčba sunitinibem u nemocného po pravostranné nefrektomii s metastatickým postižením kontralaterální ledviny

Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.; prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Fínek, CSc.

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.†; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Michal Hrnčiarik; MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Dimka Sixtová; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Kateřina Košatová

Zprávy z kongresů

Zvyšování kvality života u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku – zpráva z mítinku EGFR Advisors' Network for SCCHN

MUDr. Magda Macháňová

Profily léčiv

tapentadol

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

vemurafenib

MUDr. Denisa Vitásková; MUDr. Hana Procházková-Študentová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Abirateron acetát – nová možnost léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Michaela Matoušková; doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Možnosti léčby chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek

Postavení panitumumabu v algoritmu léčby kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek

Snášenlivost anti-EGFR léčby

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Vliv prognostických ukazatelů na výsledky léčby lenalidomidem u nemocných s mnohočetným myelomem

MUDr. Mgr. Jiří Minařík; prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Klodronát v léčbě kostních příhod

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Cílená biologická léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Mobilizace krvetvorných buněk – historie, teorie, praxe a trendy

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Subkutánní vs. intravenózní podání trastuzumabu v (neo)adjuvanci u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu stadia I–III: studie HannaH

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost léčby everolimem u starších pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. linii léčby pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivačními mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 3

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková

Volba léčby u pacientů s metastatickým renálním karcinomem – konsensus expertů

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Roční vs. tříletá aplikace imatinibu v adjuvantní léčbě pacientů s operabilním GIST

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Optimální léčba nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Vemurafenib v léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem s mutací BRAF V600

Komentář ke studii

MUDr.Ivana Krajsová, MBA

Everolimus v léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů u žen v postmenopauze – studie BOLERO-2

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Regorafenib v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – studie CORRECT

Pazopanib vs. sunitinib z hlediska preference pacientů – výsledky studie PISCES

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

ProÚčinnost a bezpečnost bevacizumabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu poolovaná analýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Porovnání účinnosti axitinibu a sorafenibu v léčbě pokročilého renálního karcinomu – studie AXIS

Kombinace trastuzumab + pertuzumab + docetaxel v léčbě metastatického karcinomu prsu – studie CLEOPATRA

Jak léčit v případě, že předchozí léčba selhala (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití pacientů s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu – nepřímé porovnání výsledků léčby everolimem, sunitinibem a placebem

Komentář ke studii

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Ipilimumabem navozená blokáda CTLA-4 v léčbě metastazujícího melanomu – dlouhodobé výsledky 177 pacientů

Zprávy z klinických studií

Oxid arsenitý: mechanismus účinku u leukemických buněk

Synergické účinky oxidu arsenitého s bortezomibem

Akutní myeloidní leukemie: naděje skrytá v inhibitorech metyltransferáz

Modifikovaná asparagináza v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

Bosutinib vs. imatinib v léčbě CML: studie BELA

Mutace FLT3 jako cílová struktura pro budoucí léčbu AML

Oxid arsenitý v léčbě skvamocelulárního karcinomu

Blinatumomab: nová léčba hematoonkologických onemocnění

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

Pentamidin jako senzitizér leukemických buněk

Nový inhibitor histondeacetylázy: MPT0E028

Acitretin v léčbě kožního lymfomu

Význam kyseliny ursodeoxycholové u akutní lymfoblastické leukemie

Lenalidomid u hematologických malignit

Kombinovaná léčba s decitabinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Clofarabin: hlubší pohled na mechanismus účinku

Ofatumumab v léčbě B-buněčných hematologických malignit

Léková rezistence u nemocných s akutní leukemií

Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky