Obsah čísla 6 / 2012

Kazuistiky / Klinická praxe

Možnosti změny terapie při perzistujícím flu-like syndromu během léčby interferonem-β u pacientky s roztroušenou sklerózou

MUDr. Jiří Piťha

Certolizumab v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Libor Novosad; MUDr. Eva Šimíčková Novosadová

Pacientka s revmatoidní artritidou s minimálním poškozením kloubů

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Stroncium ranelát v léčbě osteoporózy u mužů

MUDr. Petr Hrdý; MUDr. Pavel Novosad

Profily léčiv

Lacosamid – nový lék pro přídatnou léčbu pacientů s fokální epilepsií

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Účinnost 8% kapsaicinu v léčbě neuropatické bolesti v reálné klinické praxi

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Trazodon v léčbě deprese

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Unikátnost molekuly golimumabu

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Je dávkování ciclesonidu dostatečné?

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Léčba renálního karcinomu everolimem – výsledky z registru RENIS

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu v terapii pacientů s revmatoidní artritidou, u nichž selhala anti-TNF-α léčba

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Vliv aripiprazolu na verbální paměť a fluenci u schizofreniků – subanalýza studie ESCAPE

Přehodnocení postavení generických bisfosfonátů v léčbě osteoporózy

Komentář ke článku

MUDr. František Šenk

Vliv glatiramer acetátu na reaktivaci roztroušené sklerózy po přerušení léčby natalizumabem

Pazopanib ve srovnání se sunitinibem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – studie COMPARZ

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Zezulová; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Tofacitinib nebo adalimumab vs. placebo v léčbě revmatoidní artritidy – studie ORAL Standard

Komentář ke studii

MUDr. Šárka Forejtová

Účinnost a bezpečnost infliximabu v kombinaci s naproxenem v porovnání se samotným naproxenem u pacientů s časnou axiální spondylartritidou – studie INFAST I

Komentář ke studii

MUDr. Martina Skácelová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Tocilizumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – otevřená studie v podmínkách klinické praxe

Komentář ke studii s aplikací tocilizumabu u revmatoidní artritidy (Studie ACT-Sure)

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost certolizumabu u širokého spektra pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – studie REALISTIC

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Časná léčba psoriatické artritidy etanerceptem je spojena s lepšími výsledky – analýza studie PRESTA

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Doporučení pro použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie

Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léčbě schizofrenie (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Adalimumab v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie OPTIMA

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a snášenlivost fampridinu v terapii poruch chůze při roztroušené skleróze

Retigabin v přídatné léčbě dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty – integrovaná analýza tří pivotních studií

Retigabin – antiepileptikum s novým typem mechanismu účinku (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Nízké dávky králičího antithymocytárního globulinu vs. basiliximab v indukční léčbě pacientů podstupujících transplantaci ledviny s nízkým rizikem

MUDr. Milan Kuman

Komentáře ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Zprávy z klinických studií

Asenapin versus olanzapin v léčbě schizofrenie

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Farmakogenetická souvislost s nežádoucími účinky antipsychotik

Význam risperidonu v léčbě akutně agitovaných schizofreniků

Ovlivnění kognitivních funkcí atypickými antipsychotiky

Význam převedení nemocných z léčby typickými antipsychotiky na risperidon

Transdermální rivastigmin v léčbě Alzheimerovy choroby

Vilazodon: nové antidepresivum

Duloxetin v léčbě chronické deprese

Význam terapeutické záměny za aripiprazol v léčbě schizofrenie

Gabapentin enacarbil v léčbě syndromu neklidných nohou

Význam modifikace presynaptických transportérů v léčbě schizofrenie

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy

Botulotoxin A v léčbě hemifaciálních spasmů

Bezpečnost a snášenlivost transdermální formy rivastigminu

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost alemtuzumabu při roztroušené skleróze

BG-12: nová naděje pro nemocné s roztroušenou sklerózou

Iloperidon: nové nadějné antipsychotikum

Lurasidon: nové atypické antipsychotikum

Inhibitory Janusových kináz v léčbě psoriázy

Tofacitinib v léčbě ulcerózní kolitidy


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky