Obsah čísla 1 / 2013

Nová léčiva / Nové indikace

Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.; doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Fixní kombinace linagliptin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta

Azilsartan, blokátor receptorů AT1 pro angiotenzin II

MUDr. Lea Pinková, Ph.D.; MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

dapagliflozin

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Ciclesonid v preventivní farmakoterapii průduškového astmatu: ovlivnění zánětu v periferních dýchacích cestách

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Nové možnosti podání vildagliptinu v trojkombinaci

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Profily léčiv

Inzulin degludec

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

lixisenatid

MUDr. Marek Honka; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Farmakoterapeutické postupy

Kombinační léčba hypertenze

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Postavení inhalačních kortikosteroidů v léčbě CHOPN

MUDr.Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Ticagrelor v léčbě akutního koronárního syndromu

MUDr. Jiří Knot, doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Využití kyseliny nikotinové ke snížení reziduálního rizika

MUDr. Jan Piťha, CSc.

Některé názory na dlouhodobé podávání bisfosfonátů

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv ivabradinu na opakované hospitalizace – subanalýza studie SHIFT

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost sitagliptinu v kombinaci s metforminem a pioglitazonem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Nebivolol v terapii pacientů s arteriální hypertenzí stupně 2

Účinnost a bezpečnost glykopyrronium bromidu v terapii pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – výsledky studií GLOW1–3

Ovlivnění krevního tlaku a metabolických parametrů fixní kombinací perindoprilu a indapamidu – studie PICASSO

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu v kombinaci s metforminem v běžné klinické praxi – studie PROVIL

Komentář ke studii

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Vliv roflumilastu na funkci plic – poolovaná analýza sedmi klinických studií

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Exenatid v kombinaci s bazálním inzulinem v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Zprávy z klinických studií

Lékové versus kovové stenty

Teplizumab v léčbě diabetes mellitus 1. typu

Mitotan a ovlivnění steroidogeneze

Význam vitaminu B12 při diabetes mellitus

3-hydroxykromonový derivát – nová cesta k léčbě obezity?

Nenasycené mastné kyseliny u obézních osob

Sirolimové versus everolimové stenty u diabeticky nemocných

Personalizovaná farmakoterapie metforminem

Adiponectin jako zajímavá molekula v léčbě astmatu

Význam včasného zahájení podávání kortikosteroidů v léčbě polinózy

Liraglutid v porovnání s glimepiridem z dlouhodobé perspektivy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 v porovnání s konvenční léčbou diabetu

Ezetimib plus simvastatin versus rosuvastatin

Liraglutid plus inzulin v porovnání s eskalací dávky inzulinu při diabetes mellitus 2. typu

Gastrointestinální obtíže při léčbě agonisty GLP-1

Sitagliptin v léčbě diabetiků s terminálním selháním ledvin

Exenatid s prodlouženým uvolňováním


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky