Obsah čísla 2 / 2013

Zprávy z kongresů

Závěry účastníků kulatého stolu na téma 1. linie léčby KRAS WT metastatického karcinomu kolorekta PragueONCO 25. 1. 2013

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Kazuistiky / Klinická praxe

Zkušenosti s léčbou sorafenibem u metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová

Pacientka s adenokarcinomem rektosigmatu generalizovaným do plic léčená bevacizumabem v 1. linii

MUDr. Marta Holíková

Sorafenib v léčbě nemocných s renálním karcinomem – tři kazuistiky

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab + FOLFIRI u pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem

MUDr. Michal Vočka; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Ruxolitinib v léčbě primární myelofibrózy

MUDr. Libor Červinek, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

regorafenib

MUDr. Jiří Tomášek

Crizotinib, inhibitor více signálních drah, v molekulárně cílené léčbě nemalobuněčných karcinomů plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhibice mTOR jako nová možnost v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková

Novinky v anti-HER2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Profily léčiv

axitinib

MUDr. Hana Študentová, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Použití opioidů v léčbě nádorové bolesti

MUDr. Jan Lejčko

Léčba metastatického renálního karcinomu v České republice podle databáze RENIS

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nové možnosti v léčbě metastatického karcinomu prostaty

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda

Biologická léčba kolorektálního karcinomu z pohledu klinické praxe v České republice – data z registru NOR a CORECT

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Současné postavení romiplostimu v léčbě chronické refrakterní imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek

Pokroky v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Patogeneze a léčba anemie u nádorových onemocnění

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Rizika generické substituce v širších souvislostech

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.; MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Současné možnosti využití lapatinibu u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu – subanalýzy studie LUX-Lung 1

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Krátkodobá versus dlouhodobá adjuvantní léčba imatinibem u nemocných s gastrointestinálním stromálním tumorem

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Denosumab vs. kyselina zoledronová v prevenci kostních příhod – integrovaná analýza tří studií

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Enzalutamid v terapii pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – studie AFFIRM

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Úloha neoadjuvantní a adjuvantní léčby u pacientů s karcinomem prostaty podstupujících radikální prostatektomii

Crizotinib vs. pemetrexed nebo docetaxel v terapii pacientů s pokročilým ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic – studie PROFILE 1007

Komentář ke studii

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Bosutinib v léčbě chronické myeloidní leukemie

Systém RAS: známý neznámý

Od feromonů k cytostatikům

Transportéry organických aniontů jako biomarker onkologických onemocnění

Nový taxan – larotaxel

Význam methyltransferáz v léčbě hematologických malignit

Význam ginsenosidů v léčbě akutní myeloidní leukemie

Inhibitory histondeacetyláz: naděje pro nemocné s karcinomem prostaty?

Význam reziduální aktivity tyrosinkinázových inhibitorů

Nákladová efektivita azolových antimykotik u pacientů s akutní myeloidní leukemií

Význam inhibice mTOR u tuberózní sklerózy

Cytostatika budoucnosti: zaměřeno na gangliosidy

Snadno zvladatelné nežádoucí účinky imatinibu?

Quizartinib – novinka v léčbě leukemie

Význam rekombináz u onkologických onemocnění

Úloha pyruvátdehydrogenázy ve viabilitě nádorových buněk

Inhibitory tubulů v léčbě gliomů


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky