Obsah čísla 4 / 2013

Kazuistiky / Klinická praxe

Kombinační léčba hypertenze a ovlivnění kardiovaskulárního rizika

MUDr. Jaroslav Brotánek

Nová léčiva / Nové indikace

Nová éra sekundární prevence: rivaroxaban u pacientů s akutním koronárním syndromem

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Profily léčiv

Glykopyrronium bromid – nové inhalační anticholinergikum s ultradlouhodobým účinkem v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

dapagliflozin

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

exenatid

MUDr. Erik Hollay; MUDr. Tomáš Doležal

mirabegron

MUDr. Viktor Vik; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Moderní kombinovaná terapie arteriální hypertenze

souProf. MUDr. Hana Rosolová, CSc., F.E.S.C.

Entecavir v léčbě chronické virové hepatitidy B

MUDr. Václav Hejda

Pět let sitagliptinu v České republice

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Renální denervace sympatiku u závažné hypertenze a farmakoterapie ovlivňující aktivitu SNS

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Volba antidiabetik u problémových pacientů s diabetem 2. typu

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Farmaceutická medicína

Vývoj léků k terapii plicní arteriální hypertenze ve světle hodnocení medicínských technologií

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Farmakodynamické charakteristiky lixisenatidu ve srovnání s liraglutidem u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným na monoterapii metforminem

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Porovnání kombinací budesonid/formoterol a fluticason/salmeterol v prevenci exacerbací CHOPN – studie PATHOS

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Vliv fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu na krevní tlak: studie AVANT'AGE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Sevelamer vs. uhličitan vápenatý u pacientů léčených příležitostnou hemodialýzou – studie INDEPENDENT

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Ivabradin u nemocných s dysfunkcí levé komory srdeční: spojená analýza studií BEAUTIFUL a SHIFT

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Protilátky proti specifickým anti-TNF lékům u chronických zánětlivých onemocnění: skutečný význam a klinický náhled

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinek candesartanu na časnou ranní hypertenzi a tepovou frekvenci v porovnání s amlodipinem a s jinými blokátory receptorů pro angiotenzin

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Vliv lercanidipinu podávaného v kombinaci s jinými antihypertenzivy na krevní tlak a metabolismus

Lercanidipin v kombinační léčbě - komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Oralair – kauzální léčba alergické rinokonjunktivitidy s vazbou na pyly trav

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Klinické zkušenosti s indukcí králičím antithymocytárním globulinem u příjemců transplantátu ledviny od živého dárce – registr TAILOR

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Roční přetrvávající kontrola glykemie a pokles hmotnosti u diabetiků 2. typu po přidání liraglutidu k metforminu a následné intenzifikaci inzulinem detemir na základě cílových hodnot HbA1c

Komentář ke studii

MUDr. Marek Honka

Lixisenatid v léčbě diabetes mellitus 2. typu – studie GetGoal

Zprávy z klinických studií

Vliv statinů na nutnost amputace u diabetických nemocných

Atorvastatin v porovnání s rosuvastatinem při pooperační fibrilaci síní

Stimulace FFA1: nadějný směr v léčbě diabetes mellitus

Lorcaserin v léčbě obezity

Linagliptin: novinka mezi gliptiny s příznivou farmakokinetikou

Oční nežádoucí účinky intranasálního fluticasonu

Lékové stenty u diabetiků

Vliv statinů na poměr n-3/n-6 PUFA

Dlouhodobá bezpečnost fixní kombinace fluticason/formoterol

Nitráty při akutním srdečním selhání

Interakce ritonaviru s kortikosteroidy u HIV-pozitivních osob

Digoxin plus ciprofloxacin – léková interakce?

Ranibizumab v porovnání s bevacizumabem v léčbě makulární degenerace


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky