Obsah čísla 5 / 2013

Kazuistiky / Klinická praxe

Everolimus ve 2. linii paliativní bioterapie u nemocného s metastazujícím renálním karcinomem s klinicky závažnými projevy paraneoplastické polyglobulie

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Naše zkušenosti s tigecyclinem v léčbě pneumonie a komplikovaných infekcí u hematoonkologických pacientů

MUDr. Alexandra Ligová *;RNDr. Eva Chmelařová **

Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Mifamurtid – nový terapeutický přístup pro adjuvantní léčbu osteosarkomů

MUDr. Kateřina Kubáčková

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu

MUDr. David Belada, Ph.D.

Imunomodulační terapie – lenalidomid v léčbě myelodysplastického syndromu nízce rizikových skupin s delecí dlouhého raménka 5. chromosomu

MUDr. Anna Jonášová

Nová léková forma palonosetronu

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Neoadjuvantní terapie u HER2-pozitivního karcinomu prsu – aktualizované výsledky studií hodnotících patologické kompletní odpovědi

MUDr. Lucie Betlachová

Profily léčiv

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu – pertuzumab

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Enzalutamid – cílená léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC)

MUDr. Michaela Matoušková, doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Využití intravenózního vitaminu C u onkologického pacienta

Prof. Joseph John Cullen, M.D., F.A.C.S. *;doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. **; MUDr. Martin Majirský **; MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. ***; PharmDr. Lucie Kotlářová ***; PharmDr. Zdeněk Procházka ***; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.****

Léčba pokročilých nádorů kolorekta

MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.

Současná doporučená indikační kritéria pro podání plerixaforu

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Strategie a taktika léčby lokálně pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prsu

MUDr. Lucie Lukešová, MUDr. David Vrána, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Pokroky v léčbě kostního postižení u karcinomu prsu

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Dagmar Brančíková

Současné možnosti hormonální léčby v terapii karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinek everolimu na progresi metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu – subanalýza studie BOLERO-2

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Vliv trimetazidinu na mortalitu a morbiditu pacientů s chronickým srdečním selháním

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC

Lapatinib v kombinaci s capecitabinem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami – studie LANDSCAPE

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Pomalidomid v kombinaci s nízkodávkovaným dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem rezistentním vůči bortezomibu a lenalidomidu

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Axitinib vs. sorafenib ve 2. linii léčby pokročilého renálního karcinomu – aktualizovaná data ze studie III. fáze

Abirateron v léčbě metastatického karcinomu prostaty u pacientů bez předcházející chemoterapie

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Randomizované porovnání režimu FOLFIRI s cetuximabem proti režimu FOLFIRI s bevacizumabem v léčbě 1. linie metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem KRAS: německá studie AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Komentár ku klinickej štúdii FIRE-3

MUDr. Tomáš Šálek

Aktualizované výsledky studie FIRE-3 z kongresu WCGC (komentář)

Cabazitaxel prodlužuje přežití a tlumí bolest u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie TROPIC

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pokročilého melanomu

Čtyřleté přežívání u pacientů s metastatickým melanomem léčených ipilimumabem v klinických studiích II. fáze

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Crizotinib vs. chemoterapie v léčbě pokročilého ALK-pozitivního karcinomu plic

Everolimus vs. sunitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu – studie RECORD-3

Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – analýza podskupin studie COMFORT-1

Komentář ke studii

MUDr. Libor Červinek

Zprávy z klinických studií

Význam prolongovaného podávání demethylačně působících látek

Panobinostat: účinný inhibitor histondeacetyláz

Posaconazol versus fluconazol v profylaxi invazivních mykotických infekcí

Deferasirox versus deferipron u myelodysplastického syndromu

Úloha nanočástic při vývoji vakcín proti melanomu

Plitidepsin plus dacarbazin v léčbě pokročilého melanomu

Lenalidomid účinný v léčbě skleritidy

Decitabin v léčbě myelodysplastického syndromu

Decitabin v perorální lékové formě?

Rigosertib: cytostatikum s inovativním mechanismem účinku


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky