Obsah supplementa 1 / 2013

Editorial

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – aktuální problematika biologicky cílené léčby

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Kazuistiky / Klinická praxe

Kazuistika našeho druhého nemocného léčeného crizotinibem

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Martin Haas; RNDr. Petr Grossmann

Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Ondřej Venclíček; MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis; Mgr. Blanka Robešová; Mgr. Michaela Bajerová; Ing. Dana Dvořáková; S. Richter

Pět let biologicky cílené léčby u nemocného s adenokarcinomem plic

MUDr. Šárka Trhlíková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.; MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. Dagmar Slípková

Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Jana Špeldová; MUDr. Ondřej Venclíček

Nová léčiva / Nové indikace

Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Ondřej Venclíček, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Crizotinib, inhibitor více signálních drah, v molekulárně cílené léčbě nemalobuněčných karcinomů plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Nintedanib, nový inhibitor angiokináz, v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Doc. MUDr. František Salajka

Farmakoterapeutické postupy

Molekulární biomarkery v terapii NSCLC

RNDr. Milada Matějčková; RNDr. Eva Parobková

Strategie cílené léčby pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Postavení gefitinibu v léčbě 1. linie nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18. 3. 2013)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; Mgr. Karel Hejduk; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; doc. MUDr. František Salajka, CSc.; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Libor Havel; MUDr. Michal Hrnčiarik; MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Dimka Sixtová; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Kateřina Košatová; MUDr. Markéta Černovská; prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc.; doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky