Obsah čísla 6 / 2013

Kazuistiky / Klinická praxe

Přetrvávající kompletní remise po léčbě ipilimumabem u dvou pacientů s metastatickým maligním melanomem

MUDr. Jarmila Prošvicová; MUDr. Eugen Kubala

Pomalá progrese jaterních metastáz po předchozí stabilizaci u pacienta s melanomem choroidey léčeného ipilimumabem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Okamžitá léčebná odpověď na ipilimumab u pacientky s maligním melanomem, přetrvávající 31 měsíců od zahájení léčby

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Dlouhodobá bezpečnost při léčbě středně těžké až těžké psoriázy adalimumabem

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

Zkušenost s léčbou lanreotidem v kombinaci s everolimem v léčbě karcinomu z Merkelových buněk

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Imunopatologické komplikace biologické léčby

MUDr. Dana Ďuricová *; MUDr. Naděžda Machková *; MUDr. Martin Bortlík *; MUDr. Doubravka Frausová **; MUDr. Martin Lukáš *

Léčba periferní neuropatické bolesti vysoce koncentrovaným kapsaicinem ve formě náplasti – případ z klinické praxe v České republice

MUDr. Nataša Popperová

Léčba deprese agomelatinem

Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Nalmefen – nová možnost v léčbě závislosti na alkoholu

MUDr. Petr Popov

Farmakoterapeutické postupy

Možnosti léčby bolesti v revmatologii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Postavení denosumabu v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Nový prediktivní molekulární marker RAS umožňuje přesnější indikaci inhibitorů EGFR v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. *; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D. **

Dietní postupy u hemodialyzovaných pacientů

Bc. Miroslava Matějková, DiS.

Aktuální pohled na léčbu schizofrenie

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Cetuximab v léčbě nádorů hlavy a krku – přehled a analýza údajů

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Lenka Ostřížková

Význam farmakologické intervence diabetické nefropatie ve vztahu k epidemiologickým důsledkům

Prof. Milan Kvapil, CSc., MBA

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Subkutánně aplikovaný abatacept v terapii revmatoidní artritidy

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Léčba pacientů s roztroušenou sklerózou natalizumabem: klinické, radiologické a biologické rysy a nežádoucí účinky – studie BIONAT

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumab, trastuzumab a docetaxel – studie CLEOPATRA

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pokračování v léčbě etanerceptem, snížení dávek nebo vysazení léku u pacientů se středně těžkou revmatoidní artritidou, u nichž byla ukončena léčba etanerceptem + methotrexátem – studie PRESERVE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobá bezpečnost a přežívání při léčbě revmatoidní artritidy etanerceptem

Agomelatin vs. venlafaxin XR v léčbě anhedonie u velké depresivní poruchy

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Antidepresivní účinnost agomelatinu oproti SSRI/SNRI: výsledky poolované analýzy přímých srovnávacích studií

Analýza mutací KRAS/NRAS a BRAF ve studii FIRE-3

Komentář k nové analýze studie FIRE-3 z ESMO 2013 v Amsterdamu

MUDr. Eva Sedláčková

Účinnost golimumabu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a předchozí léčbou cílenou proti tumor nekrotizujícímu faktoru: post hoc analýzy studie GO-AFTER

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý

Studie GO-MORE: účinnost a bezpečnost golimumabu při současném podávání s různými DMARD

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Kardiovaskulární bezpečnost léčby pertuzumabem s trastuzumabem v kombinaci se standardní neoadjuvantní chemoterapií – studie TRYPHAENA

Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

Zprávy z klinických studií

Prazosin v léčbě posttraumatické stresové poruchy

S-adenosylmethionin v léčbě funkčních bolestí břicha

Pramipexol u farmakorezistentní velké deprese

Spironolacton a tělesná výkonnost u seniorů

Význam methylfenidátu při demenci Alzheimerova typu

Ovlivnění afektivity užíváním multivitaminů

Premedikace gabapentinem v oční chirurgii

Význam dexpanthenolu u tonsilektomie

Ibuprofen versus paracetamol, či jejich kombinace, v léčbě bolesti

Ponatinib u nemocných s Ph-pozitivní leukemií

Význam statinů v léčbě bolesti v gynekologii

Účinnost a metabolické účinky ziprasidonu

Peginterferon plus ribavirin v léčbě MDS a hepatitidy C


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky