Obsah monografie Kolorektální karcinom / 2013

Monografie

Editorial

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Epidemiologie nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. *;Mgr. Denisa Malúšková *;RNDr. Jan Mužík *;prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. **

Screening kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Tomáš Grega; MUDr. Štěpán Suchánek

Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.; MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.;MUDr. Beata Hemmelová*; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Molekulární diagnostika u kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; Ing. Mgr. Libor Staněk

Sérové a plazmatické biomarkery u kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. *,**;MUDr. Petra Mrázková, Ph.D. ***;MUDr. Vít Martin Matějka **;MUDr. Ondřej Fiala **;prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. **

Chirurgická léčba časných a lokálně pokročilých karcinomů rekta

MUDr. Petr Novák; prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chemoradioterapie lokálně pokročilých karcinomů rekta

Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. *;MUDr. Igor Richter **,***;MUDr. David Buka *; MUDr. Eugen Kubala *; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. *

Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Adjuvantní léčba u karcinomu tlustého střeva

MUDr. Eugen Kubala

Kurativní resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Příspěvek onkologa k léčbě jaterních metastáz

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. *; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.**

Volba 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

2. a další linie léčby pokročilého kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Nežádoucí účinky cílené léčby kolorektálního karcinomu a jejich léčba

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Individualizace léčby nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem – současný stav a výhledy

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Michal Vočka; MUDr. Patrik Georgiev


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky