Obsah čísla 1 / 2014

Editorial

Diabetologie ve středu zájmu

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Zprávy z kongresů

Inovace v léčbě plicní arteriální hypertenze

Možnosti ovlivnění kardiovaskulárního rizika

Kazuistiky / Klinická praxe

Montelukast již 15 let nejen v léčbě astmatu. V medicíně běží čas rychleji.

Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.; MUDr. Jitka Pallerová

Zkušenosti se současnými možnostmi terapie linagliptinem u pacientky s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jana Psottová

Zkušenosti s použitím ivabradinu v terapii chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Profily léčiv

canagliflozin

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Fixní kombinace fluticasonu s formoterolem

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Klinický pohled na fixní kombinaci fluticason/formoterol

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

alogliptin

MUDr. Zuzana Foglarová; MUDr. Erik Hollay; doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.; MUDr. Pavlína Piťhová

Empagliflozin – nový inhibitor SGLT2 pro léčbu diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Fenotyp překryvu CHOPN s astmatem (ACOS)

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Kardiovaskulární systém a gliptiny

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Jak léčit hyperlipoproteinemii a dyslipidemii u diabetika

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

Klinické využití lixisenatidu

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Nebivolol a jeho duální mechanismus účinku

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Dapagliflozin: klinické aspekty použití

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Zlepší se terapie chronické obstrukční plicní nemoci zavedením nových léků?

MUDr. Ján Dindoš

Exenatid s prodlouženým uvolňováním v léčbě diabetu – možnost podávání 1x týdně

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Výsledky studie SAVOR-TIMI 53 pohledem kardiologa

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC; prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Komentář ke studii

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Intenzifikace léčby postupným přidáváním prandiálního inzulinu aspart v porovnání s plným režimem bazál-bolus – studie FullSTEP

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Účinnost a bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu nedostatečně kompenzovaným kombinací metforminu se sulfonylureou

Přínosy léčby velmi starých pacientů s hypertenzí: výsledky studie HYVET se zaměřením na její extenzi

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., DrSc.

Porovnání účinků kombinace budesonid/formoterol vs. fluticason/salmeterol na intenzitu zánětu a zhoršené funkce dolních cest dýchacích u pacientů s potřebou zvýšení dávek inhalačních kortikosteroidů

Porovnání perorálního rivaroxabanu se standardní léčbou symptomatické žilní tromboembolické nemoci

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost tiotropia podávaného pomocí inhalačního systému Respimat – studie TIOSPIR

Zprávy z klinických studií

Nový β2-agonista: olodaterol

Omalizumab v léčbě chronické urtikárie

Nový směr v léčbě inzulinové rezistence

Léčba nespavosti ve vztahu k diabetu

Erythropoetin jako látka podporující hojení ran

Fixní kombinace vilanterolu s fluticason furoátem u asthma bronchiale

Agonisté prostacyklinu v léčbě astmatu

Inhibice tvorby leukotrienů nejen v léčbě astmatu

Nový klíč ke kontrole astmatu: semaforin

Užívání thiazolidindionů a riziko karcinomu

Vliv sartanů na hodnotu uremie u nemocných s hypertenzí a diabetem

Podceňovaný receptor GPR119

Zotarolimové stenty non-inferiorní ke stentům sirolimovým

Současná inhibice PPAR-α/γ – renesance glitazarů?

Inhibitory SGLT2 v léčbě diabetu: metaanalýza

Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 a riziko pankreatitidy

Ovlivnění kardiovaskulárního rizika agonisty GLP-1 receptorů


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky