Obsah čísla 2 / 2014

Editorial

Editorial

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Kazuistiky / Klinická praxe

Zkušenost s vyšším dávkováním tigecyklinu v léčbě pneumonie a flegmóny u hematologického pacienta ve febrilní neutropenii

MUDr. Jan Haber, CSc.; MUDr. Lenka Kupidlovská

Axitinib – zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Hana Študentová; MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený kombinovanou biochemoterapií – možnost zlepšení kvality života

MUDr. Andrea Jurečková; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Vliv výsledků studie BOLERO-2 na klinickou praxi a budoucí léčbu postmenopauzálních pacientek s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Zuzana Donátová

Setrvalá remise imunitní trombocytopenie po léčbě agonisty trombopoetinového receptoru

MUDr. Libor Červinek

Cetuximab v 1. linii léčby nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová

Cílená léčba everolimem u karcinomu ledviny

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

dabrafenib

MUDr. Eugen Kubala

Trastuzumab-DM1 – šance pro pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu bez použití chemoterapie?

MUDr. Markéta Palácová

Nové trendy ve farmakoterapii

Aflibercept v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s B-nehodgkinskými lymfomy

MUDr. David Belada, Ph.D.

Profily léčiv

Regorafenib – záchranný kruh onemocnění

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Bevacizumab v onkologické léčbě

Bevacizumab v onkologické léčbě

Farmakoterapeutické postupy

Nové možnosti hormonální léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Sekvenční léčba metastatického karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Význam cíleného výběru ve všech liniích léčby pacientů pro zlepšení výsledků léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Jana Halámková; MUDr. Jiří Tomášek

Afatinib v 1. linii léčby pokročilého plicního karcinomu

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Možnosti iniciální léčby nemocných s difuzním B-velkobuněčným lymfomem

MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Zuzana Kapitáňová

Sekvence hormonální léčby metastazujících hormonálně dependentních karcinomů prsu u žen po menopauze

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Zuzana Ušiaková; MUDr. Lucie Hussarová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Michal Vočka

Vinorelbin, vinca alkaloid druhé generace – jeho místo v léčbě pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Imunoonkologická léčba melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost ruxolitinibu u pacientů s myelofibrózou – výsledky studie COMFORT-II po třech letech sledování

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Kombinace docetaxelu s nintedanibem v porovnání s docetaxelem a placebem u pacientů s předtím již léčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie III. fáze LUME-Lung 1

Pazopanib při udržovací léčbě pokročilého karcinomu ovarií a vejcovodů nebo primárního karcinomu peritonea u žen bez progrese po prvoliniové chemoterapii: studie AGO-OVAR16

Everolimus + exemestan v 1. linii léčby pokročilého HR+/HER2– karcinomu prsu ve studii BOLERO-2

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Pazopanib v léčbě metastatických sarkomů měkkých tkání

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Enzalutamid u mužů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty dosud neléčených chemoterapií – studie PREVAIL

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová

Postavení chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty s progresí po léčbě docetaxelem – doporučení expertů

Chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – komentář

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Četnosti velké molekulární odpovědi u pacientů s nově diagnostikovanou CML při léčbě dasatinibem, nilotinibem a imatinibem – metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Michal Karas

Porovnání výsledků léčby everolimem, temsirolimem a sorafenibem ve 2. linii léčby metastatického karcinomu ledviny v USA

Romiplostim a eltrombopag při léčbě imunitní trombocytopenie: metody nepřímého porovnání

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného T-lymfomu

Komentář

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Eltrombopag v léčbě trombocytopenie u pacientů s maligními a nemaligními hematologickými poruchami

Zprávy z klinických studií

BCG v léčbě karcinomu močového měchýře

Cisplatina plus pemetrexed v léčbě mezoteliomu

Eribulin – budoucnost léčby karcinomu prsu?

Maltonis: nový směr v léčbě sarkomů

Imunotoxin MOC31PE v léčbě ovariálního karcinomu

Nový inhibitor mitózy, BAL27862

Dlouhodobý přínos octreotidu u nemocných s karcinoidním syndromem

Oxaliplatina zacílená na nádorové buňky

Tasisulam v porovnání s paclitaxelem u metastazujícího melanomu

XELIRI versus FOLFIRI u karcinomu kolorekta: metaanalýza

Adjuvantní/neoadjuvantní trastuzumab u HER2-pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Postavení taxanů v léčbě karcinomu prostaty

Adjuvantní chemoterapie u nemocných s resekovaným NSCLC

Udržovací léčba rituximabem u nemocných s folikulárním lymfomem

Kyselina valproová a riziko karcinomu hlavy a krku

Hyaluronan jako prediktor agresivity karcinomu prostaty

Neoadjuvantní chemoterapie při uroteliálním karcinomu

Erlotinib plus cisplatina v léčbě karcinomu cervixu

Ramucirumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky