Obsah čísla 3 / 2014

Editorial

Dekáda vývoje farmakoterapie v revmatologii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Kazuistiky / Klinická praxe

Strategie dlouhodobé léčby etanerceptem u pacienta s juvenilní idiopatickou artritidou

MUDr. Andrea Pavelková

Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Dlouhodobá léčba psoriatické artritidy infliximabem

MUDr. Jiří Štolfa

Nová léčiva / Nové indikace

Ustekinumab – novinka v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Liliana Šedová

Farmakoterapeutické postupy

Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

MUDr. Robert Frei

Tocilizumab v dětské revmatologii

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Farmakoterapie osteoartrózy

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová; MUDr. Jiří Vymětal

Biologická terapie systémového lupus erythematodes

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Jan Vachek

Dvojí forma aplikace abataceptu jako biologické léčby u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Diagnóza a léčba psoriatické artritidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost léčby certolizumabem – pětiletá data

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Osteonekróza čelisti – možná komplikace antiresorpční/antiremodelační léčby osteoporózy

MUDr. František Šenk

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Pětiletá bezpečnost golimumabu: analýza sdružených údajů z dlouhodobých prodloužení klinických studií u pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vstupní prediktivní faktory četností remise v průběhu léčby revmatoidní artritidy golimumabem ve studii GO-MORE

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Vliv koncentrací golimumabu na klinickou odpověď pacientů se spondyloartritidou po 52 týdnech sledování

Komentář ke studiím s golimumabem prezentovaným na kongresu EULAR v Paříži

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinek pětileté léčby denosumabem na kostní histologii a histomorfometrii: extenze studie FREEDOM

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Účinnost ASU v léčbě osteoartrózy kyčlí v kontextu studie ERADIAS

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Evidence-based detekce plicní arteriální hypertenze u pacientů se systémovou sklerodermií: studie DETECT

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Účinek certolizumab pegolu u pacientů s psoriatickou artritidou: výsledky studie RAPID-PsA

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Účinnost certolizumab pegolu u pacientů s axiální spondyloartritidou: výsledky studie RAPID-axSpA

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobé setrvávání na léčbě inhibitory TNF u pacientů s revmatoidní artritidou: systematický přehled údajů z evropských národních lékových registrů

Odpovědi podle ASAS 40 a ASDAS jsou spojeny se zlepšením fyzické funkce, kvality života související se zdravím a produktivity práce u pacientů s neradiografickou axiální spondyloartritidou

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost adalimumabu u dětí se středně těžkou až těžkou aktivní polyartikulární juvenilní idiopatickou artritidou nebo juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním průběhem

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Zprávy z klinických studií

Oxidy titánu a zinku ako fotosenzitizéry pri fotodynamickej liečbe

Význam T-lymfocytů u revmatoidní artritidy

Cadherin-11: užitečný marker u revmatoidní artritidy

Nákladově efektivní intenzivní fyzioterapie u revmatoidní artritidy

Markery aktivity u revmatoidní artritidy

Cílená léčba revmatoidní artritidy na základě dominujícího fenotypu

Denzita kortikalis u nemocných s psoriatickou artritidou a kardiovaskulární riziko

Cirkulující chemokiny u psoriázy

Nová kritéria hodnocení psoriatické artritidy


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky