Obsah čísla 4 / 2014

Editorial

Farmakoterapie chronických nemocí s bronchiální obstrukcí 2005–2014

MUDr. Viktor Kašák

Kazuistiky / Klinická praxe

Úloha rilmenidinu v kombinační terapii arteriální hypertenze u nemocné s metabolickým syndromem

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Systémová léčba psoriázy – případy z praxe

MUDr. Lubomír Drlík

Rivaroxaban při fibrilaci síní

Doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Tacrolimus v léčbě akrální formy atopické dermatitidy

MUDr. Soňa Bouzková

Nová léčiva / Nové indikace

Postavení aclidinium bromidu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Perindopril arginin/indapamid/amlodipin: první fixní trojkombinace v léčbě hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Trendy ve farmakoterapii chronické plicní hypertenze

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Profily léčiv

Indacaterol/glykopyrronium bromid – první fixní kombinace s dlouhodobým duálním bronchodilatačním účinkem v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

MUDr. Karel Roztočil, CSc.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Respimat SMI – inhalační systém pro léčbu chronických nemocí s bronchiální obstrukcí

MUDr. Viktor Kašák

Nový pohled na léčbu benigní hyperplazie prostaty

MUDr. Radovan Vrtal, Ph.D.; MUDr. Eva Burešová; MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.; MUDr Igor Hartmann, Ph.D.

Současné možnosti očkování proti meningokokovým onemocněním

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Dyslipidemie u diabetes mellitus – možnosti využití fenofibrátu v léčbě diabetické dyslipidemie

MUDr. Martina Lášticová

Možnosti farmakoterapie chronické žilní insuficience

MUDr. Alena Broulíková, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Roflumilast a dušnost u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí

Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Vliv inhibitorů ACE a sartanů na celkovou a kardiovaskulární mortalitu u pacientů s diabetem: metaanalýza randomizovaných klinických studií

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Imunitní odpověď na vakcínu proti HPV typů 16 a 18 s adjuvans AS04 podávanou ve dvou- nebo třídávkovém schématu – výsledky čtyři roky po vakcinaci

Současnost očkování proti lidskému papilomaviru v ČR - komentář

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

inPorovnání ticagreloru a clopidogrelu u pacientů s akutním koronárním syndromem bez elevace úseku ST, s revaskularizací nebo bez ní: subanalýza ze studie PLATO

Studie PLATO a její výsledky – komentář

MUDr. Jiří Knot; doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC

Vliv monoterapie a kombinační léčby hypertenze na variabilitu krevního tlaku

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Hromadná analýza dat prokázala příznivý profil bezpečnosti a snášenlivosti mirabegronu v léčbě hyperaktivního močového měchýře

Zprávy z klinických studií

Je změna 6MWD prognostickým ukazatelem u plicní hypertenze?

Zlepšení glykemické kontroly ve vztahu ke kardiovaskulárnímu riziku: studie CREDIT

PCSK9: vhodný cíl pro ovlivnění dyslipidemie

Pirfenidon u idiopatické plicní fibrózy

Nízká adherence k léčbě u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Dlouhodobé vysazení inzulinu po transplantaci pankreatu u diabetiků 1. typu

Vliv adalimumabu na pracovní nestabilitu u nemocných s revmatoidní artritidou

Alirocumab v léčbě familiární hypercholesterolemie: studie ODYSSEY

Tabalumab v léčbě revmatoidní artritidy

Statiny nesnižují riziko exacerbací u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Suplementace vitaminem D v léčbě astmatu

Anti-TSLP protilátky v léčbě alergií

Rosuvastatin v léčbě akutního syndromu respirační tísně

Nintedanib v léčbě plicní fibrózy


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky