Obsah čísla 5 / 2014

Editorial

Léčba renálního karcinomu

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Fokus: Léčba metastatického renálního karcinomu

Axitinib v léčbě RCC

MUDr. Eugen Kubala

Bevacizumab v léčbě metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Denisa Vitásková

Everolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Pazopanib v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Věra Hejzlarová

Současné postavení sorafenibu v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Štěpán Tuček; MUDr. Jiří Tomášek

Sunitinib v léčbě renálního karcinomu

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Temsirolimus v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Lenka Ostřížková

Kazuistiky / Klinická praxe

Léčba bronchogenního karcinomu crizotinibem u pacientky s ALK translokací

MUDr. Ivona Grygárková; MUDr. Ondřej Fischer; MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Cabazitaxel v léčbě pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Igor Richter; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Erlotinib v léčbě metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Markéta Černovská

Nová léčiva / Nové indikace

Současné postavení 223Radia v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Profily léčiv

Lipegfilgrastim v prevenci febrilní neutropenie

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Trastuzumab – nové formy, nové indikace

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Denosumab – nový možný účinek inhibitoru RANKL

MUDr. Kateřina Kubáčková

Bevacizumab v 1. linii terapie metastatického kolorektálního karcinomu podávaný s režimy FOLFOX a XELOX

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Brentuximab vedotin v léčbě relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu

MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Zuzana Prouzová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Everolimus v terapii nemocných s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu po selhání trastuzumabu – studie BOLERO-3

Postavení everolimu v léčbě karcinomu prsu (komentář)

MUDr. Lucie Betlachová

Afatinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR – metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Marcela Tomíšková

Účinnost a bezpečnost palonosetronu v profylaxi nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií – metaanalýza

Komentář k přehledovému článku

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Aflibercept vs. placebo v kombinaci s fluorouracilem, leucovorinem a irinotecanem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – podskupinová analýza studie VELOUR

Komentář ke studii

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost udržovací léčby pemetrexedem u pacientů s pokročilým nonskvamózním NSCLC po indukční terapii pemetrexedem + cisplatinou – porovnání studií JMBD a PARAMOUNT

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Bezpečnost a účinnost vemurafenibu u pacientů s maligním melanomem s mutacemi BRAF V600E a BRAF V600K – prodloužené sledování studie BRIM-3

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová

Režimy FOLFOX a FOLFIRI v kombinaci s bevacizumabem nebo cetuximabem u pacientů s metastatickým kolorektálním nebo rektálním adenokarcinomem s nemutovaným genem KRAS – studie CALGB/SWOG 80405

CALGB/SWOG 80405 – negativní klinická studie s pozitivními výsledky? (komentář)

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Zprávy z klinických studií

Význam MikroRNA v onkologii

Puerarin v léčbě karcinomu jícnu

Resveratrol plus 5-fluorouracil jako cytostaticky účinná kombinace

Oxidy titanu a zinku jako fotosenzitizéry při fotodynamické léčbě

Florizin: inspirace pro budoucí cytostatika?

Docetaxel v nanonosičích u nemocných s karcinomem jícnu

Paladium jako cytostatikum

Lenalidomid a dexamethason v léčbě mnohočetného myelomu

Pembrolizumab v léčbě pokročilého melanomu

Ramucirumab v léčbě metastazujícího melanomu

Nová antikoagulancia v onkologii

Gingeroly: budoucnost v léčbě karcinomu prsu?


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky