Obsah supplementa 2 / 2014

Zprávy z kongresů

Zpráva ze 74. kongresu Americké diabetologické asociace 2014 v San Francisku

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Nové možnosti podání vildagliptinu v trojkombinaci

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Profily léčiv

alogliptin

MUDr. Zuzana Foglarová *;MUDr. Erik Hollay *;doc. MUDr. Martin Prázný, CSc. **;MUDr. Pavlína Piťhová *

canagliflozin

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

exenatid

MUDr. Erik Hollay *;MUDr. Tomáš Doležal **

Empagliflozin – nový inhibitor SGLT2 pro léčbu diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.*;MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.**

Degludec – nový ultradlouhý inzulinový analog

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Postavení liraglutidu v léčbě diabetu v roce 2014

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Exenatid s prodlouženým uvolňováním v léčbě diabetu – možnost podávání 1x týdně

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Dapagliflozin: klinické aspekty použití

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Šest let sitagliptinu v České republice

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Alogliptin po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EXAMINE

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC *;prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. **;prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **

Klinické využití lixisenatidu

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Fixní kombinace linagliptin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; MUDr. Pavel Trachta

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Lixisenatid v kombinaci s bazálním inzulinem ± perorálními diabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetem 2. typu ve věkové skupině ≥ 65 let a ≥ 75 let


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky