Obsah čísla 6 / 2014

Editorial

Roztroušená skleróza – ohlédnutí za minulými 18 lety

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Zprávy z kongresů

Aktuální pohled na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu – setkání odborníků v Českém Krumlově

Praktické aspekty péče o pacienty se srdečním selháním a uplatňování doporučených postupů v léčbě srdečního selhání v klinické praxi

Klinické zkušenosti ukazují, že everolimus je standardní léčba 2. linie pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem

III. česko-slovenské nefrologické fórum: Nové poznatky v léčbě chronického onemocnění ledvin

Kazuistiky / Klinická praxe

Fingolimod v léčbě aktivní roztroušené sklerózy – případy z praxe

MUDr. Veronika Tichá

Chemoterapií indukovaná periferní neuropatie a možnosti její léčby

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Dlouhodobá léčba golimumabem u pacienta s ankylozující spondylitidou

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Glatiramer acetát v léčbě nemocného s klinicky izolovaným syndromem

MUDr. Jiří Piťha

Nová léčiva / Nové indikace

alemtuzumab

MUDr. Ivana Kovářová

Profily léčiv

natalizumab

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Pantoprazolum hemimagnesicum monohydricum

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

teriflunomid

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Doporučené postupy

Doporučení antimykotické profylaxe u hematoonkologických nemocných: závěry setkání ECIL 5

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA

Farmakoterapeutické postupy

Agomelatin a jeho místo v léčbě depresivní poruchy

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Tigecyclin a jeho použití v klinické praxi

MUDr. Václava Adámková

Léčba axiální spondyloartritidy

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.

Trendy anti-VEGF léčby věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Jan Ernest, Ph.D.

Ranibizumab v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace

MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO

Léčba neuropatické bolesti

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Farmakoekonomika

Interferony-β v léčbě roztroušené sklerózy

Ing. Klára Kruntorádová; PharmDr. Jiří Klimeš; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vyšší věk v době manifestace revmatoidní artritidy a přítomnost komorbidit ovlivňují odpověď na léčbu etanerceptem

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Bezpečnost různých inhibitorů TNF-α v terapii revmatoidní artritidy – metaanalýza 44 randomizovaných kontrolovaných studií

Převod (switch) na paliperidon s prodlouženým uvolňováním a jeho dávkování – doporučení pro klinickou praxi

Klinická doporučení pro převádění na paliperidon s prodlouženým uvolňováním (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Adherence a spotřeba zdrojů u pacientů léčených biologickou léčbou: výsledky studie BEETLE

Účinnost infliximabu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na etanercept nebo adalimumab

Alirocumab vs. ezetimib u pacientů s hypercholesterolemií – studie ODYSSEY MONO

Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy z pohledu pacientů

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Trvalá dobrá klinická odpověď u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou po třech letech kontinuální léčby etanerceptem – studie ESTHER

Zprávy z klinických studií

Figitumumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Inhalační colistin v léčbě bronchiektazií

Irinotecan plus S-1 v léčbě kolorektálního karcinomu

Riziko pneumonie při léčbě kombinací ICS + β2-mimetikum

Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Význam suplementace ω3-polynenasycenými mastnými kyselinami a antioxidanty ve vyšším věku

FOLFIRI v léčbě karcinomu kolorekta u osob starších 75 let

Panitumumab plus mFOLFOX6 v 1. linii u wt RAS metastazujícího karcinomu kolorekta

5-fluorouracil v kombinaci s cisplatinou a elektroporací u nemocných s karcinomem ovarií

Bezpečnost a účinnost idalopirdinu u pacientů se středně závažnou Alzheimerovou nemocí (studie LADDER)

Dlouhý spánek starších jedinců, kteří netrpí demencí, zvyšuje riziko úmrtnosti v důsledku demence (studie NEDICES)

Levetiracetam snižuje abnormální aktivace sítí při epilepsii spánkového laloku

Kožní toxicita clofarabinu a cytarabinu při léčbě akutní lymfocytární leukemie


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky