Obsah čísla 2 / 2015

Zprávy z kongresů

5. konference ICHNO, 12.–14. února 2015, Nice, Francie

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.; MUDr. Renata Červená

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Postavení a účinnost brentuximab vedotinu v léčbě Hodgkinova lymfomu

MUDr. Jana Marková

Jednoroční a dlouhodobá odpověď na nilotinib a dasatinib u nemocných s CML

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie v otázkách a odpovědích

MUDr. Eva Konířová; MUDr. Libor Červinek

Porovnání ruxolitinibu a standardní terapie u polycythaemia vera

Účinnost, celkové přežití a bezpečnost terapie ruxolitinibem během tříletého sledování pacientů s myelofibrózou ve studii COMFORT-I

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Weinbergerová

Kazuistiky / Klinická praxe

Pazopanib v léčbě nádorů měkkých tkání

MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.

Cetuximab v léčbě stenozujícího adenokarcinomu rekta po chirurgické léčbě

MUDr. Milan Kohoutek

Cetuximab v léčbě pacientky s karcinomem rekta

MUDr. Dagmar Brančíková

Paclitaxelem indukovaná těžká chronická symetrická axonální senzomotorická polyneuropatie dolních končetin

Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Biologická léčba metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Andrea Jurečková

Radium-223 v léčbě pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty předléčeného docetaxelem

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Regorafenib v léčbě pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

MUDr. Zdeněk Linke

Talimogen laherparepvec – onkolytická virová léčba s imunoterapeutickým potenciálem

MUDr. Eugen Kubala

Sorafenib – nová molekula pro léčbu diferencovaného karcinomu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Kubáčková

Profily léčiv

Vismodegib v léčbě pokročilého bazocelulárního karcinomu

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Farmakoterapeutické postupy

Úskalí cílené léčby hepatocelulárního karcinomu – je zde místo pro adjuvanci?

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Současný pohled na farmakoterapii metastatického inoperabilního kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Patrik Georgiev; MUDr. Michal Vočka; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost dlouhodobě působících růstových faktorů myelopoezy (G-CSFs) v prevenci neutropenie indukované chemoterapií v onkologii

MUDr. Viktor Maňásek

Současné postavení pertuzumabu v terapii karcinomu prsu

MUDr. Miloš Holánek; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Klinický pohled na léčbu metastatického karcinomu ledviny

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Možnosti léčby karcinomu prostaty po selhání docetaxelu

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Bevacizumab v léčbě ovariálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv předchozí léčby docetaxelem na účinnost radia-223 u pacientů s karcinomem prostaty rezistentním vůči kastraci – subanalýza studie ALSYMPCA

Komentář k subanalýze studie ALSYMPCA

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Ramucirumab v kombinaci s paclitaxelem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce – studie RAINBOW

Komentář ke studii

MUDr. Radka Obermannová

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost afliberceptu v kombinaci s FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – analýza studie VELOUR

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Palonosetron v léčbě nevolnosti a zvracení navozených chemoterapií

Postavení palonosetronu v antiemetické profylaxi v České republice (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty bez předchozí chemoterapie – studie PREVAIL

Komentář ke studii PREVAIL

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Zprávy z klinických studií

Lymfedém a kvalita života u déle přežívajících žen s karcinomem prsu

Fragmenty nukleární RNA jako biomarker relabujícího melanomu

Benzopyreny jako látky s významným karcinogenním potenciálem

Odlišná farmakoterapie nemalobuněčného karcinomu plic u seniorů

Glutathionové nanočástice se zlatem: nová generace radiosenzitizérů

Protinádorové účinky kadidlovníku

Axitinib v léčbě renálního karcinomu

Inhibitory karboanhydrázy: naděje pro nemocné s polyrezistentními tumory?

Avasimib jako nové chemoterapeutikum

Crizotinib v léčbě ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Protonová léčba u nemocných s chordomem a chondrosarkomem

Optimální léčba ve 2. linii u metastazujícího karcinomu ledviny

Inhibice mTOR v léčbě osteosarkomu

Topotecan, pegylovaný doxorubicin, paclitaxel, trabectedin a gemcitabin u nemocných s pokročilým nebo refrakterním karcinomem ovaria


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky