Obsah čísla 3 / 2015

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Ibrutinib – ireverzibilní kovalentní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy v léčbě nemocných s B-buněčnými maligními lymfomy

Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Renata Urbanová; MUDr. Peter Turcsányi

Současné a potenciální využití plerixaforu, inhibitoru CXCR4/SDF1α

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Obinutuzumab – nová možnost v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie

Doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Renata Urbanová

Kombinace voriconazol + anidulafungin v léčbě invazivní aspergilózy v 1. linii má nejvyšší přínos pro snížení mortality u nemocných s diagnózou pravděpodobné invazivní aspergilózy založenou na (časném) stanovení galaktomannanu

MUDr. Jan Haber, CSc.

Idelalisib v léčbě pacientů s folikulárním lymfomem

MUDr. David Belada, Ph.D.

Idelalisib v léčbě chronické lymfocytární leukemie

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

Ponatinib v léčbě leukemií s pozitivním Philadelphským chromosomem

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Nová možnost perorální léčby v antimykotické terapii

MUDr. Jan Haber, CSc.

Kazuistiky / Klinická praxe

Pacienti s Bechtěrevovou chorobou dlouhodobě léčení etanerceptem

MUDr. Věra Vlasáková; MUDr. Sevda Augustinová

Linagliptin – bezpečný lék pro diabetika staršího věku

MUDr. Marcela Szabó

Everolimus v léčbě pacientky s metastatickým karcinomem prsu – viscerální krize?

MUDr. Dagmar Brančíková

Intenzivní terapie nově vzniklého DM 2. typu s cílem zachování aktivního života u pacienta v produktivním věku

MUDr. Jan Vrkoč

Dlouhodobá léčba ankylozující spondylitidy golimumabem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Úspěšná léčba ankylozující spondylitidy golimumabem

Doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

Infliximab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Eva Šimíčková-Novosadová; MUDr. Libor Novosad; Jiří Novosad

Dlouhodobé přežívání pacienta s generalizovaným renálním karcinomem

MUDr. Martin Kupec; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Nová léčiva / Nové indikace

Využití tocilizumabu v subkutánní formě k léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Zprávy z kongresů

Trazodon a léčba depresivní poruchy v roce 2015

Akutní bolest zad a akutní bolest hlavy v ordinaci praktického lékaře

Profily léčiv

Ustekinumab v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy

MUDr. Zdeněk Antal

Farmakoterapeutické postupy

Postavení biologické léčby v terapii časné a středně aktivní revmatoidní artritidy

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Úpravy dávkování anti-TNF-α léků u pacientů s revmatoidní artritidou v běžné klinické praxi

Fixní kombinace oxycodonu a naloxonu s prodlouženým uvolňováním v léčbě pacientů se syndromem neklidných nohou – studie RELOXYN

Úloha opioidního systému v léčbě syndromu neklidných nohou (komentář ke studii)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Klinické zkušenosti s léčbou syndromu neklidných nohou kombinací oxycodon/naloxon (komentář ke studii)

MUDr. Pavel Dohnal

Prediktivní faktory účinnosti golimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky signifikantně snižuje a oddaluje výskyt relapsu u pacientů se schizofrenií – studie PROSIPAL

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – výsledky extenze studie RAPID 1

Secukinumab v terapii pacientů s ložiskovou psoriázou – výsledky dvou studií III. fáze

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Imunogenita anti-TNF léků u pacientů s psoriatickou artritidou

Zprávy z klinických studií

Epigalokatechin-3-galát v léčbě relabující-remitující sclerosis multiplex

Význam kyseliny tranexamové u těžce raněných

Tardivní dyskineze u osob léčených olanzapinem a klasickými antipsychotiky

Riziko zlomenin při léčbě statiny

Přísun sodíku a aktivita roztroušené sklerózy

Antagonisté vitaminu K a kognitivní poruchy

Imunosupresivní léčba a autologní transplantace kmenových buněk při roztroušené skleróze

Vliv vitaminu D3 na hladinu protilátek proti viru Epsteina-Barrové u osob s roztroušenou sklerózou


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky