Obsah čísla 4 / 2015

Zprávy z kongresů

Významná role IL-6 v kloubních i mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

Kazuistiky / Klinická praxe

Vildagliptin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Kateřina Urbancová

Zkušenost s léčbou fixní kombinací perindopril arginin/indapamid/amlodipin v ordinaci interního lékaře

MUDr. Jana Šmakalová

Zkušenosti s léčbou linagliptinem

MUDr. Marcela Szabó

Lixisenatid jako „stále“ moderní antidiabetikum s dlouhotrvajícím účinkem

MUDr. Michala Pelikánová

Případ zapeklité hypertenze

MUDr. Jaroslav Brotánek

Klinické zkušenosti s canagliflozinem

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Radka Bittenglová *;MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. **

Nová léčiva / Nové indikace

Adalimumab v léčbě psoriázy u dětí a dospívajících

MUDr. Stanislava Polášková

Fixní kombinace empagliflozinu a metforminu v léčbě diabetu 2. typu

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Flutikason furoát/vilanterol trifenatát – nová fixní kombinace v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Fixní kombinace inzulin degludec/liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Profily léčiv

Stroncium ranelát – důležitá alternativa v léčbě osteoporózy

MUDr. Jiří Jenšovský

Inzulin glargin 300 jednotek/ml

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nová duální kombinace aklidinium bromidu a formoterolu v léčbě nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Současné možnosti léčby dyslipidemie u pacientů s kardiometabolickým syndromem

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Trimetazidin z pohledu klinické praxe

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Optimalizovaná strategie léčby hypertenze

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Možnosti dlouhodobé lokální léčby atopické dermatitidy

MUDr. Radek Litvik

Farmakologické vlastnosti nové fixní kombinace aklidinium bromidu s formoterol fumarátem

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dlouhodobá populační studie ukázala vysokou perzistenci k injekční léčbě roztroušené sklerózy

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Podíl pacientů s nežádoucími účinky léčby roztroušené sklerózy je nižší při injekční léčbě glatiramer acetátem než při perorální léčbě dimethyl fumarátem a teriflunomidem

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Vliv sitagliptinu na kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Tiotropium v léčbě průduškového astmatu dospělých

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Úspěšnost léčby liraglutidem – výsledky post hoc analýzy studie EVIDENCE

Nákladová efektivita sevelameru v porovnání s kalcium karbonátem u pacientů s chronickým onemocněním ledvin bez nutnosti dialýzy – analýza studie INDEPENDENT

Nová paradigmata v léčbě CHOPN: Jak mohou výsledky studie LANTERN ovlivnit pohled na léčbu CHOPN?

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v porovnání s volnou kombinací tiotropia a formoterolu u pacientů s CHOPN – studie QUANTIFY

Porovnání účinnosti a bezpečnosti lixisenatidu podávaného 1x denně v kombinaci s inzulinem glargin vs. režimy Bazal Plus a Bazal Bolus s inzulinem glulisin

Studie ODYSSEY LONG TERM

MUDr. Petr Janský

Kardiovaskulární bezpečnost lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ELIXA

Bezpečnost a účinnost evolocumabu ke snížení hladin aterogenních lipidů a výskytu kardiovaskulárních příhod

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – studie INPULSIS-1 a INPULSIS-2

Účinnost a bezpečnost canagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Účinek roflumilastu na výskyt exacerbací u pacientů s těžkou CHOPN léčených inhalačními kortikosteroidy a LABA – studie REACT

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost dapagliflozinu přidaného ke kombinaci saxagliptin + metformin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky otevřené fáze studie NCT01646320

Kombinace biologické léčby s jinými systémovými léčebnými postupy při psoriáze – doporučení Medical Board of the National Psoriasis Foundation

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Riziko hospitalizace pro srdeční selhání při léčbě inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 vs. deriváty sulfonylurey a při terapii saxagliptinem vs. sitagliptinem v podmínkách běžné klinické praxe

Zprávy z klinických studií

Beraprost v prevenci endotoxinem vyvolaného postižení plic

Kyselina ursodeoxycholová v léčbě biliární cirhózy

Příznivý vliv inhibice MEK1/2 na aterosklerotické léze

Albiglutid: nový agonista GLP-1

Lumacaftor-ivacaftor u nemocných s cystickou fibrózou

Suplementace vitaminem D u nemocných s tuberkulózou

Sójové izoflavony v léčbě astmatu?

Optimální trvání antituberkulózní léčby u diabetiků

Ovlivnění tělesné hmotnosti liraglutidem

Daclatasvir plus sofosbuvir v léčbě hepatitidy C

Úloha prostaglandinů při respiračním onemocnění exacerbovaném kyselinou acetylsalicylovou

Kyselina arachidonová jako léčivo

Statiny oddalují zahájení léčby inzulinem u diabetiků

Kyselina obeticholová u biliární cirhózy

Metformin a salicylát v léčbě steatohepatitidy

Modifikace kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu léčených gliptiny

Působení eculizumabu u atypického hemolyticko-uremického syndromu

Ezetimib v léčbě nealkoholické steatohepatitidy: studie MOZART

Dulaglutid vs. glargin – výsledky studie AWARD-4

Daclatasvir, asunaprevir a beclabuvir u osob bez cirhózy jater infikovaných virem hepatitidy C


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky