Obsah čísla 5 / 2015

Zprávy z kongresů

Život pacienta s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty aneb co je opravdu důležité…

Bevacizumab v onkologické léčbě – současné využití a perspektivy

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Nové léky v terapii chronické lymfocytární leukemie

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

Ponatinib, tyrosinkinázový inhibitor třetí generace, v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Význam ruxolitinibu v léčbě primární myelofibrózy

MUDr. Petra Bělohlávková

Vliv ruxolitinibu na celkové přežití v léčbě myelofibrózy

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie: aktualizované výsledky studie CLL11

Komentář ke studii

MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.

Brentuximab vedotin v léčbě relabujícího/refrakterního Hodgkinova lymfomu – metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Idelalisib a rituximab v léčbě relabující chronické lymfocytární leukemie

Kazuistiky / Klinická praxe

Fulvestrant v terapii hormonálně dependentního karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Pazopanib v léčbě karcinomu ledviny

MUDr. Věra Hejzlarová

Biologická léčba v kombinaci s chemoterapií prodlužuje přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Igor Kiss, Ph.D. *; MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.**

Účinnost afatinibu u nádorů plic v klinické praxi

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Denosumab v terapii kostních metastáz u nemocných s generalizovaným bronchogenním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová;MUDr. Jana Krejčí

Cabazitaxel ve 2. linii léčby metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty

MUDr. Martina Chodacká

Nová léčiva / Nové indikace

Enzalutamid v 1. linii léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Ceritinib – nová naděje pro nemocné s ALK-pozitivní přestavbou nemalobuněčných karcinomů plic

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Olaparib v léčbě karcinomu vaječníků

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Profily léčiv

Ramucirumab – nový lék s antiangiogenním účinkem

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

aflibercept

MUDr. Eugen Kubala

Farmakoterapeutické postupy

Současné možnosti léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii paliativní léčby

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Bevacizumab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – účinnost a toxicita léčby napříč liniemi

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Současná doporučení léčby nemalobuněčného karcinomu plic se zaměřením na léčbu pokročilého NSCLC dle guidelines ESMO, NCCN a Modré knihy

MUDr. Leona Koubková

Regorafenib – šance pro předléčené pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Léčba kostních metastáz karcinomu prostaty – postavení radia-223

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Pembrolizumab – nový inhibitor receptoru PD-1 v léčbě metastazujícího melanomu

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Vliv předchozí chemoterapie na účinnost everolimu a konečné výsledky celkového přežití u pacientů s pokročilým pNET – analýzy studie RADIANT-3

Prodloužená doba přežívání vlivem podávání bevacizumabu u pokročilého karcinomu děložního čípku

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Sorafenib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na léčbu radioaktivním jodem

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Palbociclib, inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4/6, v kombinaci s letrozolem v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu: randomizovaná studie PALOMA-1/TRIO-18

Komentář ke studiím PALOMA

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Doporučení pro léčbu crizotinibem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic s přestavbou genu ALK – konsensus panelu odborníků

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Prognostické faktory přežití a sekvenční léčba u nemocných s metastazujícím karcinomem prostaty předléčených docetaxelem

Prodloužení doby přežití u nemocných s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty – studie STAMPEDE

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Výsledky sekvence pazopanib → inhibitor mTOR u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v podmínkách běžné praxe

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem v 1. linii léčby metastazujícího melanomu

Nivolumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Zprávy z klinických studií

Fotodynamická léčba mnohočetného myelomu zprostředkovaná hypericinem

Perspektivní léčba mnohočetného myelomu

Bendamustin v léčbě mnohočetného myelomu

Elotuzumab v léčbě mnohočetného myelomu

Down-regulace myelomem indukovaného regulátoru ICOS-L navozená lenalidomidem a dexamethasonem

Kurkumin a nádorová onemocnění

SAIL: nový cíl v léčbě akutní myeloidní leukemie

Decitabin plus thalidomid u myelodysplastického syndromu

Daunorubicin v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

MikroRNA využitelná jako biomarker nádorového onemocnění


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky