Obsah čísla 6 / 2015

Zprávy z kongresů

Kardiovaskulární paměť antihypertenzní léčby

Jít správnou cestou…

Současné a potenciální využití plerixaforu, inhibitoru CXCR4/SDF1α – setkání odborníků

Česko-slovenská lipidová akademie – zpráva z kongresu

Kazuistiky / Klinická praxe

Abatacept v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Aflibercept u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Stanislav Batko

Zkušenosti se systémovou léčbou psoriázy

MUDr. Jaroslav Urbánek

Nová léčiva / Nové indikace

Vortioxetin – nové antidepresivum

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Trimetazidin – nový pohled na jeho kardioprotektivní účinek

MUDr. Michal Krutský *; MUDr. Milan Vrána, DrSc. **

Farmakoterapeutické postupy

Novinky v biologické léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Liliana Šedová; MUDr. Jiří Štolfa

Golimumab v léčbě ankylozující spondylitidy

MUDr. Šárka Forejtová

Tikagrelor jako posun ve skupině protidestičkových léků – farmakologické vlastnosti, klinická účinnost a nežádoucí účinky

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Dlouhodobé zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy tocilizumabem

MUDr. Heřman Mann

Bosentan a léčba digitálních ulcerací

Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Farmakologický pohled na postavení SYSADOA v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoekonomika

Analýza nákladové efektivity na základě analýzy přežívání na léčbě u jednotlivých terapií v indikaci revmatoidní artritidy

Ing. Tomáš Mlčoch; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Vliv předchozí biologické léčby na terapeutickou odpověď u pacientů s revmatoidní artritidou léčených adalimumabem

Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Nepřímé porovnání mezi podkožně podávanými biologickými látkami v léčbě ankylozující spondylitidy

Predikce dlouhodobé odpovědi na antidepresivní léčbu podle smutku a radosti

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT

Komentář k nové analýze studie IMPROVE-IT o dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a hs-CRP

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Dvouleté zhodnocení rentgenových a klinických výsledků u pacientů s revmatoidní artritidou ve studii CAMEO (Kanadská studie s etanerceptem a metotrexátem)

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Klinická využitelnost koncentrací anti-TNF a měření protilátek pro předpověď dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientů s revmatoidní artritidou

Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Ettler

Fixní kombinace fenofibrát/simvastatin zlepšuje lipidový profil

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky v prevenci relapsu u pacientů s recentně diagnostikovanou schizofrenií – studie PROSIPAL

Zprávy z klinických studií

Adherence k léčbě u nemocných po prodělaném infarktu myokardu

Klesající hladina estrogenu zvyšuje riziko deprese

Venlafaxin versus venlafaxin plus fototerapie v léčbě těžké deprese

Vliv amitriptylinu a escitalopramu na funkční dyspepsii

Bococizumab v léčbě hypercholesterolemie

Eltoprazin mírní levodopou navozené dyskineze

Lurasidon v léčbě bipolární deprese

Změna dávky mirtazapinu ovlivňuje míru odpovědi u osob s depresí

Citalopram plus methylphenidat v léčbě deprese u seniorů

Nová možnost potenciace účinku inhibitorů proteasomu

Nespavost jako prediktor účinnosti antidepresiv

Desvenlafaxin v léčbě velké depresivní poruchy

Dlouhodobé účinky oxandrolonu u dívek s Turnerovým syndromem

Antidepresivní vlastnosti rozchodnice

Crocin: hlavní účinná látka šafránu


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky