Obsah čísla 1 / 2016

Kazuistiky / Klinická praxe

Jak pacientovi s hrubě „zarezlým“ astmatem pomohla jemná mlžina…

Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Časné zahájení léčby bazálním inzulinem a následná intenzifikace přidáním agonisty receptoru pro GLP-1

MUDr. Martina Košková

Léčba aklidinium bromidem v klinické praxi

MUDr. Eva Voláková

Úspěšná léčba dyslipidemie u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Jana Psottová

Zlepšení diabetické dyslipidemie při kombinační terapii hypolipidemiky

MUDr. Alica Veselá

Obraz běžné intersticiální pneumonie u pacienta s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Eva Kočová; MUDr. Vladimír Bartoš

Přínos fixní kombinace dapagliflozin/ metformin při léčbě diabetu 2. typu

Doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.; MUDr. Hana Zálešáková

Zkušenosti s duální bronchodilatací fixní kombinací indakaterol/glykopyrronium v ambulanci praktického pneumologa

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.; prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Evolocumab, inhibitor proproteinové konvertázy subtilizinu/kexinu 9, k intenzivní léčbě dyslipidemií

hyProf. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Nové trendy v léčbě skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Rekombinantní inzulin glargin (Abasaglar)

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Profily léčiv

Umeklidinium/vilanterol – nová fixní dvojkombinace duální bronchodilatace v udržovací terapii CHOPN

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.; MUDr. Michal Balco

Secukinumab v terapii psoriázy

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Farmakoterapeutické postupy

Idiopatická plicní fibróza – od léčebného nihilismu k účinné farmakoterapii

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Proč je konzervativní léčba stále hlavním léčebným opatřením stabilních forem ischemické choroby srdeční?

MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Jak ovlivní terapii diabetu 2. typu výsledky velkých studií publikovaných v roce 2015?

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jan Brož

Genuair – nový inhalační systém v léčbě pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

MUDr. Viktor Kašák

Výsledky studie GetGoal-Duo 2

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Praktický přínos inzulinového analoga glarginu 300 U/ml

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Cinakalcet v léčbě sekundární hyperparathyreózy

MUDr. František Švára

Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Novinky v sekundární prevenci aterotrombotických příhod – zaměřeno na tikagrelor

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Farmakoekonomika

Náklady a přínosy léčby osteoartrózy lokálními nesteroidními antirevmatiky – farmakoekonomická analýza

Ing. Klára Kruntorádová; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Farmaceutická medicína

Ekonomické aspekty a potenciální rizika generické substituce

Doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v léčbě CHOPN – vliv na výsledky udávané pacienty

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s nesnášenlivostí statinů – studie ODYSSEY ALTERNATIVE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EMPA-REG OUTCOME

Studie EMPA-REG OUTCOME pohledem kardiologa (komentář)

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC.

Kardiovaskulární bezpečnost empagliflozinu – komentář s diskusí

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s hlubokou žilní trombózou v podmínkách běžné klinické praxe – studie XALIA

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Flutikason furoát v kombinaci s vilanterolem v léčbě asthma bronchiale

Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Komentář k post hoc analýze studie EUROPA

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu – metaanalýza u více než 17 000 pacientů

Vildagliptin v terapii pacientů s diabetes mellitus 2. typu – systematický přehled a metaanalýza

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Erdostein omezuje zánět a prodlužuje dobu do první exacerbace po propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Porovnání klinické účinnosti liraglutidu oproti lixisenatidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených metforminem – 26týdenní prospektivní randomizovaná studie LIRA-LIXI

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Účinnost léčby hypertenze trojkombinací perindopril, amlodipin a indapamid – studie PAINT

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Liraglutid vs. inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – výsledky síťové metaanalýzy

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nesteroidní antirevmatika a riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s osteoartritidou: analýza studie případů a kontrol

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Vliv léčby plicní arteriální hypertenze macitentanem na hospitalizace: analýza studie SERAPHIN

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost linagliptinu po přidání k inzulinu u diabetu 2. typu

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Co nám říká studie EMPA-REG? Pohled diabetologa

Komentář ke studii

MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.

Fenofibrát v kombinaci se statinem vs. zdvojnásobení dávky statinu – systematický přehled a metaanalýza

Komentář k metaanalýze

doProf. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost léčby inzulinem glargin 300 U/ml – extenze studií EDITION 1 a EDITION 2

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Zprávy z klinických studií

Význam isosorbid mononitrátu u srdečního selhání

Zajímavý přínos skupiny ARNI v léčbě srdečního selhání

Paklitaxelové versus everolimové stenty u nemocných s diabetem

Benznidazol v léčbě Chagasovy choroby

Význam vericiguatu v léčbě srdečního selhání

Selexipag v léčbě plicní hypertenze

Registr REVEAL: klinický stav nemocných po pěti letech

Význam úpravy životního stylu u rezistentní hypertenze: studie TRIUMPH

Optimální farmakoterapie rezistentní hypertenze: studie PATHWAY-2

Statiny ovlivňují produkci aldosteronu

Vliv vitaminu D na projevy atopické dermatitidy

Adherence k antihypertenzní léčbě a riziko srdečního selhání

Ustekinumab plus brodalumab v léčbě psoriázy

Význam prednisonu v léčbě juvenilní dermatomyozitidy

Nikotinamid jako chemoprevence kožních nádorů

Riociguat v léčbě plicní arteriální hypertenze při vrozené srdeční vadě

Dabigatran v porovnání s warfarinem u hypertoniků s fibrilací síní

Účinnost a bezpečnost rivaroxabanu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a diabetes mellitus – subanalýza studie ROCKET-AF

Kotrimoxazol v léčbě nekomplikovaných kožních abscesů


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky