Obsah čísla 2 / 2016

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Karfilzomib, selektivní inhibitor proteasomu – nová možnost léčby mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Ponatinib v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých

MUDr. František Folber, Ph.D.

ruxolitinib

MUDr. Libor Červinek

Pixantron – nová možnost v terapii pacientů s non-hodgkinským lymfomem

MUDr. David Belada, Ph.D.

Aktuální problematika terapie imunitní trombocytopenie dospělých

MUDr. Eva Konířová; prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Obinutuzumab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukemie

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šimkovič

Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Karfilzomib, lenalidomid a dexamethason v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – studie ASPIRE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Dlouhodobé výsledky léčby dasatinibem po selhání imatinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií – analýza studie CA180-034

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Farmakokinetika a bezpečnost subkutánně podávaného rituximabu

Udržovací léčba ofatumumabem v porovnání s pouhým sledováním u relabující chronické lymfocytární leukemie: studie PROLONG

Ponatinib v 1. linii léčby chronické fáze chronické myeloidní leukemie

Kazuistiky / Klinická praxe

Pacient s metastazující nediferencovanou formou papilárního karcinomu štítné žlázy

MUDr. Zdeněk Linke

Sorafenib v léčbě karcinomu štítné žlázy

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.; MUDr. Denisa Vitásková

Naše zkušenosti s léčbou enzalutamidem

MUDr. Darja Šustrová

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Marie Kočová

Pertuzumab v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Petra Pokorná

Naše zkušenosti s kabazitaxelem u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Darja Šustrová

Nová léčiva / Nové indikace

Nivolumab, inhibitor PD-1 – nová cesta v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Pembrolizumab v léčbě metastazujícího melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Farmakoterapeutické postupy

Léčba pacientů s metastatickým renálním karcinomem ve vyšším věku

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Druhá linie paliativní léčby metastatického kolorektálního karcinomu – teoretické a praktické aspekty

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Dabrafenib a trametinib v léčbě metastatického melanomu s mutovaným genem BRAF V600E/K

MUDr. Eugen Kubala

Postavení pazopanibu v 1. linii léčby metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Denisa Vitásková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Léčba HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu v podmínkách České republiky

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Postavení kombinace netupitantu s palonosetronem v antiemetické profylaxi

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Panitumumab v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – výsledky v běžné praxi lepší než v registrační studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D., za lékaře všech KOC, kteří spolupracují na registru CORECT; Mgr. Lenka Mokrá; Mgr. Zbyněk Bortlíček

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Reálná účinnost everolimu v sekvenční léčbě metastatického karcinomu ledviny

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Everolimus v léčbě neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Ceritinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic s přestavbou genu ALK

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celkové přežití pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem v kombinaci se standardní chemoterapií

Komentář ke studii

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Axitinib v léčbě pokročilého renálního karcinomu: přehled účinnosti a bezpečnosti

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Vliv androgen-deprivační léčby na sexuální a hormonální funkce v léčbě karcinomu prostaty

Dupilumab v léčbě nosních polypů

Význam lenvatinibu u diferencovaného karcinomu štítné žlázy

Magnezium a riziko karcinomu pankreatu

Klarithromycin podporuje toxicitu thalidomidu

Estradiol v nízké dávce u pokročilého karcinomu prsu s rezistencí vůči inhibitorům aromatázy

Treosulfan v léčbě pokročilého karcinomu ovarií

Depotní forma leuprorelinu u karcinomu prostaty


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky