Obsah čísla 3 / 2016

Kazuistiky / Klinická praxe

Úspěšná léčba etanerceptem u pacientky s revmatoidní artritidou na biologické léčbě přerušené pro plánovanou graviditu

MUDr. Andrea Pavelková

Nová léčiva / Nové indikace

Secukinumab v léčbě ankylozující spondylitidy

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Zprávy z kongresů

Jeden krok pro léčbu kardiovaskulárního rizika, 6 000 kroků pro život ...aneb nikdy to nebylo jednodušší

Profily léčiv

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Paliperidon v léčbě schizoafektivní poruchy

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Biologická léčba systémového lupus erythematodes – terapie ovlivňující B-lymfocyty

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.*; MUDr. Jan Vachek**

Monitorování bezpečnostních rizik léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Biologická léčba v dětské revmatologii

Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Farmakoekonomika

Postoj pacientů k léčbě a adherence k chronické biologické léčbě anti-TNF léky

Mgr. Lada Lžičařová; Ing. Helena Doležalová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Dlouhodobá účinnost interferonu-β1b u pacientů s roztroušenou sklerózou – analýzy studie BENEFIT při délce sledování 11 let

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy – systematický přehled

Analýza výsledků léčby po nemedicínské substituci inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru

Trazodon s prodlouženým uvolňováním při léčbě velké deprese v klinické praxi

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Dvanáctileté údaje o klinické účinnosti a bezpečnosti teriflunomidu – výsledky prodloužení studie II. fáze P7

Klinické výsledky spojené se substitucí nebo vysazením inhibitorů TNF z nemedicínských důvodů

Dvanáctileté setrvání na terapii inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru v 1. linii léčby revmatoidní artritidy – údaje z běžné praxe z lokálního registru

Komentář ke studii

MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.

Ovlivnění příznaků úzkosti agomelatinem u pacientů s velkou depresí

Komentář ke článku

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Desetiletá účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě revmatoidní artritidy – studie DE020

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Dlouhodobá účinnost fingolimodu vyjádřená parametrem NEDA a jeho prediktivní význam – analýzy studií FREEDOMS a FREEDOMS II při délce sledování 7 let

Zprávy z klinických studií

Ambroxol v léčbě Gaucherovy choroby

Význam antiepileptik v prevenci křečí u virové encefalitidy

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost topiramátu ER

Stiripentol a vigabatrin v léčbě epilepsie

Prokonvulzivní účinek antidepresiv?

Brivaracetam v léčbě refrakterní fokální epilepsie

Nová terapeutická skupina na obzoru: inhibitory glycinových receptorů

Mexiletin v léčbě amyotrofické laterální sklerózy

Vliv ω-3 mastných kyselin na pružnost arteriální stěny u hypertoniků

Význam statinů při první a rekurentní supraventrikulární arytmii u pacientů se srdečním selháním

Vliv ukončení antihypertenzní léčby na kognitivní funkce: studie DANTE

Perampanel při fokální epilepsii

Rufinamid v léčbě farmakorezistentní epilepsie

Uplatnění pro bromokriptin: léčba ALS?

Lakosamid v léčbě temporální epilepsie

Doplňková léčba lakosamidem vs. vysoká dávka levetiracetamu

Midazolam a thiopental při refrakterním status epilepticus

Dlouhodobá bezpečnost lakosamidu

Léčba Lennoxova-Gastautova syndromu rufinamidem


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky