Obsah čísla 4 / 2016

Kazuistiky / Klinická praxe

Svérázný pacient a léčba dapagliflozinem

MUDr. Ivana Flanderová

Kombinace linagliptin/metformin – zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Eva Račická

Nová léčiva / Nové indikace

Tiotropium/olodaterol (Spiolto) v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Význam fixní kombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin (Lipertance)

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Nové trendy ve farmakoterapii

Evolocumab – nové možnosti v léčbě hyperlipidemie

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Fixní trojkombinace flutikason furoát/ umeklidinium/vilanterol v terapii chronické obstrukční plicní nemoci

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Dimethyl fumarát – perorální lék v terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní

Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Zbyšek Pavelek

Nežádoucí účinky kortikosteroidů

PharmDr. Josef Suchopár; Mgr. Ondřej Suchopár; MUDr. Michal Prokeš

Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu s analogem GLP-1 jako možnost intenzifikace léčby diabetiků 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Irbesartan v léčbě nemocných s diabetes mellitus a poruchou funkce ledvin

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Alemtuzumab v léčbě pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou

MUDr. Ivana Kovářová

Zkušenosti s titrací bazálního inzulinového analoga nové generace inzulinu glargin 300 U/ml

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dlouhodobá léčba fingolimodem u roztroušené sklerózy – výsledky 4,5leté extenze studie TRANSFORMS

MUDr. Jiří Piťha

Alirocumab v porovnání s placebem a ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ODYSSEY COMBO I a ODYSSEY COMBO II

Kombinace flutikason/formoterol snižuje četnost závažných exacerbací u pacientů s asthma bronchiale

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Vliv změny anti-TNF-α přípravku z nemedicínských příčin na výsledky léčby

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – analýza studie TECOS

Srdeční selhání a sitagliptin (komentář ke studii)

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Nepřímé porovnání účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace aklidinia a formoterolu oproti tiotropiu v léčbě pacientů s CHOPN

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Pokles četnosti všech kardiovaskulárních příhod při léčbě kombinací ezetimib/simvastatin u pacientů po akutním koronárním syndromu – analýza studie IMPROVE-IT

prandiálPorovnání účinnosti a bezpečnosti originálního a biosimilárního inzulinu glargin u pacientů s diabetes mellitus předléčených originálním inzulinem glargin

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Edelsberger

Účinnost, bezpečnost a adherence k léčbě glatiramer acetátem v reálné klinické praxi

Komentář ke studii

MUDr. Radek Ampapa

Glatiramer acetát u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – účinnost, bezpečnost a vliv na spasticitu

Výsledky pacientů po akutním infarktu myokardu léčených tikagrelorem nebo klopidogrelem – zkušenosti z registru SWEDEHEART

Studie FLAME: Fixní kombinace bronchodilatancií jako nová možnost léčby pacientů s CHOPN s rizikem exacerbací

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost liraglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie LEADER

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Nintedanib v léčbě idiopatické plicní fibrózy – analýza výsledků studií II. a III. fáze

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Vliv flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na přežití pacientů s CHOPN a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem – studie SUMMIT

Srovnání dlouhodobých výsledků léčby v závislosti na kumulativní dávce IFN-β1a podávaného subkutánně v různých skupinách pacientů s roztroušenou sklerózou: analýza studie PRISMS-15

MUDr. Jiří Piťha

Léčba idiopatické plicní fibrózy pirfenidonem po klinicky významné progresi

Alirocumab u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií léčených lipoproteinovou aferézou – studie ODYSSEY ESCAPE

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Umeklidinium/vilanterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EMPA-REG OUTCOME

Komentář ke studii

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní v reálné klinické praxi – studie XANTUS

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Zprávy z klinických studií

Bezpečnost levetiracetamu u dětí v kojeneckém věku

Ovlivnění hladiny homocysteinu N-acetylcysteinem

Současný pohled na léčbu Kleinova-Levinova syndromu

Ovlivnění koncentrace kyseliny močové kvercetinem

Přínos vardenafilu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu a erektilní dysfunkcí

Takrolimus ER versus takrolimus 2x denně u nemocných po transplantaci

Omega-3 mastné kyseliny neúčinné v léčbě deprese u roztroušené sklerózy Omega-

Eluxadolin v léčbě dráždivého tračníku

Kožní nežádoucí účinky daklizumabu u nemocných s roztroušenou sklerózou

Vliv naltrexonu a bupropionu na výskyt MACE u osob s nadváhou a obezitou

Anti-interleukin 18 v léčbě diabetes mellitus

Pioglitazon po ischemické CMP nebo TIA

Význam perioperačně podaného atorvastatinu

Relamorelin v léčbě chronické zácpy

Ovlivnění činnosti ledvin nukleos(t)idovými analogy

Bukální buprenorfin v léčbě bolesti zad


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky