Obsah čísla 5 / 2016

Zprávy z kongresů

Správná léčba – správnému pacientovi – ve správný čas

Bevacizumab v léčbě karcinomu cervixu a ovariálního karcinomu – aktuality z Brněnských onkologických dnů 2016

Kazuistiky / Klinická praxe

Dlouhodobá léčebná odpověď na terapii everolimem u pacientky s metastatickým karcinomem ledviny a nesnášenlivostí inhibitorů tyrosinkinázy

MUDr. Adam Paulík

Pacientka s chronickou myeloidní leukemií s rezistencí a/nebo nesnášenlivostí léčby třemi tyrosinkinázovými inhibitory

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

bosutinib

MUDr. Lucia Vráblová; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Generická substituce antimikrobiálních látek

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá

Radioterapie nemalobuněčného plicního karcinomu 2016

MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Individualizovaná léčba metastatického kolorektálního karcinomu v závislosti na lokalizaci primárního nádoru

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Současné možnosti léčby diseminovaného maligního melanomu

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Současné možnosti a novinky v léčbě HR+/HER2– karcinomu prsu

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Krizotinib v 1. línii liečby ALK-pozitívneho NSCLC a v terapii ROS1-pozitívneho NSCLC

MUDr. Zuzana Pribulová

Použití enzalutamidu před chemoterapií u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Strategie léčby metastatického onemocnění – skvamózní nemalobuněčné karcinomy plic

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Farmakoekonomika

Pacientské programy a jejich vliv na adherenci k léčbě chronických onemocnění

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; Mgr. Lada Lžičařová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Dasatinib vs. nilotinib v léčbě chronické myeloidní leukemie – porovnání účinnosti

Elotuzumab – první monoklonální protilátka k terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, Ph.D.

Sunitinib vs. pazopanib v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – výsledky studie z reálné praxe

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Nákladová efektivita pazopanibu v porovnání se sunitinibem u pacientů s metastatickým renálním karcinomem

Neoadjuvantní léčba pertuzumabem a trastuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu – pětileté výsledky studie NeoSphere

Nová sféra neoadjuvantní léčby HER2-pozitivního karcinomu prsu (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Bezpečnost a účinnost trastuzumab emtansinu u pacientů s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu – metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost trastuzumab emtansinu u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem a mozkovými metastázami

Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Komentář ke studii

MUDr. Jana Marková

Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Afatinib vs. erlotinib ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým skvamózním karcinomem plic – studie LUX-Lung 8

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Černovská

Afatinib vs. gefitinib v 1. linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mutacemi EGFR – studie LUX-Lung 7

Karfilzomib v kombinaci s dexamethasonem vs. bortezomib v kombinaci s dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie ENDEAVOR

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Účinnost afliberceptu + FOLFIRI ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Účinnost a bezpečnost kabazitaxelu v reálné klinické praxi

Snášenlivost fixní kombinace netupitantu a palonosetronu – poolovaná analýza studií II. a III. fáze

Zprávy z klinických studií

Využití midostaurinu při pokročilé systémové mastocytóze

Modifikovaný režim FOLFIRINOX v léčbě karcinomu pankreatu

Význam chemoradioterapie v léčbě karcinomu pankreatu

Adjuvantní chemoterapie S-1 v porovnání s gemcitabinem u resekovaného karcinomu pankreatu

Neratinib v léčbě karcinomu prsu

Adjuvantní trojkombinační léčba s kapecitabinem u karcinomu žaludku

Atezolizumab v léčbě uroteliálního karcinomu

Kyselina retinová – naděje pro nemocné s akutní myeloidní leukemií?

Cirkulující biomarkery u nemocných s metastazujícím karcinomem ledvin

Léčba mnohočetného myelomu ixazomibem

Predikovatelná odpověď temsirolimu v léčbě nemocných s karcinomem endometria

Alisertib nadějí pro nemocné s neuroblastomem

Eribulin v porovnání s dakarbazinem v léčbě liposarkomu nebo leiomyosarkomu


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky