Obsah čísla 6 / 2016

Zprávy z kongresů

Komorbidity jako výzvy v léčbě deprese

Fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v České republice

Kazuistiky / Klinická praxe

Použití fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/amlodipin v praxi

Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Dapagliflozin jako možnost zlepšení života dekompenzovaného obézního pacienta s diabetes mellitus 2. typu s těžkým kombinovaným postižením pohybového systému

MUDr. Eva Pěkná

Nová léčiva / Nové indikace

Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Rezistence – fenomén mnoha tváří i u karcinomu prostaty

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Plicní hypertenze u chronického srdečního selhání a plicních onemocnění

MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.; doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby

MUDr. Eugen Kubala

Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Farmaceutická medicína

Výroba biologických léčivých přípravků: proces, hodnocení, divergence a průkaz konzistence kvality přípravku Humira

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Alirocumab v terapii pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií

Udržení remise a setrvání na monoterapii po 66 měsících u pacientů s psoriatickou artritidou léčených etanerceptem

Účinnost anti-TNF-α léčby u pacientů s mimokloubní manifestací ankylozující spondylitidy – metaanalýza

Kombinace dabrafenibu a trametinibu u pacientů s pokročilým melanomem – výsledky studie COMBI-v po třech letech sledování

Zlepšení klinických, funkčních a pracovních výsledků léčby u pacientů se spondyloartritidou léčených adalimumabem v podmínkách běžné klinické praxe ve střední a východní Evropě

Vliv přítomnosti ACPA a revmatoidního faktoru na výsledky léčby abataceptem – údaje z registru Corrona RA

Vemurafenib a kobimetinib v léčbě pacientů s maligním melanomem s mutací genu BRAF – studie coBRIM

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Ribociklib v 1. linii léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů – studie MONALEESA-2

Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Léčba edoxabanem oproti léčbě warfarinem u pacientů s fibrilací síní – studie ENGAGE AF-TIMI 48

Doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s radiografickou a non-radiografickou axiální spondyloartritidou

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Účinnost a bezpečnost neoadjuvantní léčby kombinací docetaxelu, karboplatiny, trastuzumabu a pertuzumabu u pacientek s karcinomem prsu

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Účinnost a bezpečnost paliperidon palmitátu aplikovaného jednou za tři měsíce u pacientů se schizofrenií

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – zkušenosti z reálné praxe

Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Účinnost a bezpečnost evolocumabu u pacientů se smíšenou dyslipidemií

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Bezpečnost everolimu v kombinaci s exemestanem v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu v reálné klinické praxi

Časná klinická odpověď predikuje dlouhodobé výsledky léčby certolizumab pegolem u pacientů s axiální spondyloartritidou nebo psoriatickou artritidou

Vliv denosumabu na denzitu kostního minerálu a markery kostního obratu u postmenopauzálních pacientek s osteoporózou

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Zprávy z klinických studií

Přínos vitaminu D v léčbě deprese

Přínos ω-3 mastných kyselin u sclerosis multiplex?

Sulindak v kombinaci s erlotinibem u familiární adenomatózní polypózy

Mifepriston v léčbě neresekabilního meningiomu

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu příznivě ovlivňují průtok krve mozkem

Venlafaxin v léčbě deprese

Význam oxytocinu v léčbě deprese

Baricitinib v léčbě revmatoidní artritidy

Rosuvastatin v léčbě nemocných s artritidou

Viskosuplementace v léčbě gonartrózy

Vareniklin je přínosný u schizofreniků

Nové antipsychotikum cariprazin

Modafinil je užitečný v léčbě deprese

Ketamin potlačuje únavu u bipolární poruchy


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky