Obsah čísla 1 / 2017

Zprávy z kongresů

Pacienti se spondyloartritidou se mohou ubírat jinou cestou

Fokus: Pneumologie

Duální bronchodilatační léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Kombinace indakaterol/ glykopyrronium v prevenci exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Vliv pirfenidonu na mortalitu pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – poolovaná analýza a metaanalýza

Účinnost kombinace flutikason furoát/vilanterol u pacientů s CHOPN v klinické praxi

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost mepolizumabu u pacientů s těžkým eozinofilním astmatem – studie COSMOS

Kombinace tiotropia a olodaterolu v udržovací léčbě CHOPN – analýza studií TONADO a OTEMTO podle věku pacientů

Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol v porovnání s kombinací salmeterol/flutikason – studie AFFIRM COPD

Kazuistiky / Klinická praxe

Účinek kombinace dapagliflozinu s intenzifikovaným inzulinovým režimem a metforminem u nespolupracujícího pacienta

MUDr. Jiřina Pavlíčková

Kombinace intenzifikované inzulinové léčby a fixní kombinace metformin/dapagliflozin u obézního diabetika 2. typu po vyčerpání několika terapeutických kombinací

MUDr. Jitka Zemanová

Nová léčiva / Nové indikace

Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Profily léčiv

Alirocumab v léčbě hypercholesterolemie

MUDr. Markéta Vyskočilová; prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.; MUDr. Jiří Vyskočil

Bisoprolol a perindopril – optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

edoxaban

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

dalbavancin

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Léčba srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí – zaostřeno na β-blokátory

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Profil pacienta optimálně indikovaného pro léčbu gliptiny, pioglitazonem a glifloziny

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Systolická hypertenze a pulsní tlak – kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost inkretinové terapie diabetes mellitus

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus

MUDr. Erik Hollay; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Význam načasování bolusové dávky inzulinu při intenzifikovaném režimu – přehled z běžné klinické praxe

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost perorálních inhibitorů receptorů P2Y12 v léčbě akutního koronárního syndromu – aktualizovaná síťová metaanalýza

Tikagrelor vs. klopidogrel u pacientů s akutním koronárním syndromem ve vztahu k renálním funkcím – analýza studie PLATO

Tikagrelor v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční – posunuly se naše znalosti a jejich implementace do klinické praxe? (komentář)

doc. MUDr. Otto Mayer Jr., CSc.

Účinnost vildagliptinu v porovnání s jinými antidiabetiky jako přídatné léčby k derivátům sulfonylurey – post hoc analýza studie EDGE

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Alirocumab v monoterapii nebo v kombinaci se statiny v dávce 300 mg každé 4 týdny – studie ODYSSEY CHOICE I

Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Perindopril/indapamid v plné dávce v terapii pacientů s obtížně kontrolovatelnou hypertenzí – studie FORTISSIMO

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Vrtal

Účinnost a bezpečnost inzulinu degludek v kombinaci s liraglutidem přidaných k derivátu sulfonylurey ± metforminu u pacientů s DM 2. typu – studie DUAL IV

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost glatiramer acetátu v dávce 20 mg v terapii relabující roztroušené sklerózy

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Účinnost a bezpečnost inhibitorů ACE v porovnání se sartany v terapii pacientů bez srdečního selhání – metaanalýza

Jsou inhibitory ACE a sartany skutečně rovnocenné v léčbě arteriální hypertenze u pacientů bez srdečního selhání? (komentář)

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Léčba axiální spondyloartritidy v reálné klinické praxi ambulantních revmatologů – neintervenční sledování

Mgr. Lada Lžičařová; Mgr. Jitka Jirčíková; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Výskyt kardiovaskulárních příhod při terapii inhibitory SGLT-2 u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – metaanalýza

Komentář ke studii

specificprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Kombinace empagliflozinu a linagliptinu jako iniciální léčba pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Zprávy z klinických studií

Příznivý vliv cvičení na postprandiální glykemii

Léčba erektilní dysfunkce snižuje kardiovaskulární riziko

Polycystická ovaria – nová indikace pro agonisty GLP-1?

Účinnost a bezpečnost gliflozinů v léčbě diabetu 1. typu

Teneligliptin v léčbě diabetického onemocnění ledvin

Faktory ovlivňující individualizaci terapie diabetu: studie INTERVAL

Epigalokatechin-3-galát přínosem při gestačním diabetu

Příznivé účinky bezafibrátu u diabetiků?

Terapie statiny ovlivňuje výskyt cévních mozkových příhod u nemocných s fibrilací síní

Zvyšují statiny riziko diabetes mellitus?

Význam febuxostatu při diabetické nefropatii

Vitamin C příznivě ovlivňuje funkci endotelu

Bezpečnostní profil albiglutidu: výsledky studií HARMONY

Resveratrol jako nefroprotektivum?


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky