Obsah čísla 2 / 2017

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Léčba relapsu Hodgkinova lymfomu po autologní transplantaci monoterapií brentuximab vedotinem

MUDr. Jana Marková; MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Úspěšná dlouhodobá terapie ponatinibem u pacienta s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi s vývojem mutace T315I a mutací Y253Hwt a L364Fwt po 2. linii léčby

MUDr. Olga Černá

Prvé skúsenosti s liečbou pacientov s mnohopočetným myelómom pomalidomidom na Slovensku

MUDr. Zdenka Štefániková; doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.; MUDr. Emília Flochová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc.; MUDr. Miroslav Šimek, PhD.; MUDr. Natália Štecová; MUDr. Erika Švorcová

Venetoklax – inhibitor proteinu BCL2 v cílené léčbě chronické lymfocytární leukemie

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Peter Turcsányi; Dr. Ing. Eva Kriegová

Panobinostat v terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Pixantron v monoterapii pacientů s relabujícím nebo refrakterním agresivním non-hodgkinským lymfomem – post hoc analýza

Komentář ke studii

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Ixazomib v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie TOURMALINE-MM1

Aktualizovaná doporučení pro léčbu imunitní trombocytopenie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Subkutánní aplikace rituximabu u pacientů s non-hodgkinskými lymfomy z B-buněk v roce 2017

MUDr. David Belada, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

Nivolumab v léčbě pacientů s relabujícím klasickým Hodgkinovým lymfomem – studie II. fáze

Daratumumab v monoterapii pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – poolovaná analýza

Blinatumomab vs. chemoterapie u pacientů s pokročilou akutní lymfoblastickou leukemií – studie TOWER

Komentář ke studii

nodoc. MUDr. Jan M. Horáček, Ph.D.

Karfilzomib prodlužuje celkové přežití pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – aktualizované výsledky studií ASPIRE a ENDEAVOR

Kazuistiky / Klinická praxe

Regorafenib v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

MUDr. Věra Jílková a kolektiv

Klinické zkušenosti s léčbou chemoterapií indukované nauzey a zvracení kombinací palonosetron/netupitant u nemocného s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Marcela Tomíšková

Hepatopatie při léčbě pazopanibem – je nutné ukončit léčbu?

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Úspěšná profylaktická léčba přípravkem FEIBA v prevenci krvácení u pacienta s těžkou formou hemofilie A a vysokým titrem inhibitoru FVIII

MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

Sekvenční léčba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Nová léčiva / Nové indikace

Duální cílená terapie u pacientů s maligním melanomem

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Palbociklib – nový rozměr paliativní léčby karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Kabozantinib pro léčbu metastatického karcinomu ledviny

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Ribociklib v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Sunitinib v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Profily léčiv

osimertinib

MUDr. Libor Havel

Trifluridin/tipiracil pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Nivolumab v léčbě maligního melanomu

MUDr. Alena Fialová

Rezistence – fenomén mnoha tváří i u karcinomu prostaty (2. část)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Problematika pravostranné primární lokalizace metastatického kolorektálního karcinomu v praxi

MUDr. David Šulc

Současné postavení afatinibu v terapii nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Cílená léčba metastatického kolorektálního karcinomu

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Strategie léčby pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu podle aktuálních doporučení

MUDr. Lucie Betlachová

Farmaceutická medicína

Zapojení pacienta do volby i změny terapie je zakotveno v zákonu

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL. M.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu zlepšuje kontrolu nauzey a zvracení navozených chemoterapií v průběhu opakovaných cyklů chemoterapie

Komentář ke studii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alektinibu u pacientů s NSCLC s přestavbou ALK s rezistencí či intolerancí krizotinibu – výsledky dvou studií II. fáze

Komentář ke studiím s inhibitorem ALK alektinibem hodnotícím jeho účinnost, bezpečnost a ovlivňování mozkových metastáz

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Současnost a budoucnost testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (komentář)

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Aktivita LDH u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem predikuje přínos léčby bevacizumabem po progresi

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Nepřímé porovnání kombinace dabrafenibu a trametinibu vs. vemurafenibu a kobimetinibu u pacientů s metastatickým melanomem

Prediktivní faktory účinnosti léčby kombinací dabrafenibu a trametinibu u pacientů s maligním melanomem – poolovaná analýza randomizovaných studií

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Význam režimu dávkování kyseliny zoledronové u nemocných s kostními metastázami

Decitabin a mutace TP53 v léčbě akutní myeloidní leukemie a myelodysplastického syndromu

Budoucí léčba reakce štěpu proti hostiteli tamibarotenem?

Kyselina all-trans retinová přínosem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Nilotinib v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie

Tabalumab v kombinační léčbě mnohočetného myelomu

Hledá se vhodné antibiotikum pro nemocné s febrilní neutropenií – zn. „spěchá“

Luseogliflozin – nový pohled na glifloziny

Nový glitazon na scéně: lobeglitazon

Význam inzulinu degludek a liraglutidu ve fixním poměru při diabetu 2. typu


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky