Obsah čísla 3 / 2017

Fokus: Léčba roztroušené sklerózy

Léčba pacientky s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou natalizumabem

MUDr. Zbyšek Pavelek; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Koncept NEDA jako výsledek léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Zbyšek Pavelek

sledoČasový průběh účinnosti glatiramer acetátu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – post hoc analýza studie GALA

Účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou – metaanalýza

Dlouhodobá účinnost dimethyl fumarátu u pacientů s roztroušenou sklerózou – interim analýza studie ENDORSE

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Ocrelizumab vs. interferon-β1a u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou – studie OPERA I a OPERA II

Zprávy z kongresů

Trazodon v léčbě deprese

Jak pokračovat v léčbě renálního karcinomu po selhání blokády VEGF v 1. linii?

Kazuistiky / Klinická praxe

Trifluridin/tipiracil v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Martin Šafanda; doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.

Déle trvající léčebný přínos sorafenibu ve 3. linii léčby u pacienta s metastatickým renálním karcinomem

MUDr. Igor Richter

Koncepce sekvenční léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kazuistika

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Jaké jsou nenaplněné potřeby v léčbě revmatoidní artritidy?

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr Monika Gregová

Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientů s revmatoidní artritidou – studie EXXELERATE

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

apremilasÚčinnost a bezpečnost apremilastu v terapii pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie ESTEEM 2

Komentář ke studii

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Vliv glukosamin sulfátu na spotřebu úlevové léčby u pacientů s osteoartrózou kolene – výsledky studie PEGASus

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Baricitinib v porovnání s placebem a adalimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEAM

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie z reálné praxe

Vliv adalimumabu na biomarkery kardiovaskulárního rizika u pacientů s psoriázou

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Klinické důsledky změn anti-TNF-α léčby z nemedicínských příčin u pacientů se zánětlivými onemocněními

Komentář ke studii

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost adalimumabu u pacientů s revmatoidní artritidou

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost agomelatinu v reálné klinické praxi – poolovaná analýza čtyř studií

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost tofacitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou po selhání konvenčních syntetických či biologických chorobu modifikujících léků

Komentář ke studii

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Riziko infekcí při léčbě revmatoidní artritidy různými inhibitory TNF-α – metaanalýza

BiologicÚčinnost sekukinumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou v různých lokalitách – poolovaná analýza čtyř studií

Sarilumab v kombinaci s metotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou – bezpečnost, účinnost a výsledky udávané pacienty ve studii MOBILITY

Zprávy z klinických studií

Nové pole pro inhibitory fosfodiesterázy: atopická dermatitida

Tabalumab a lupus erythematodes

Krisaborol na citlivou kůži u atopické dermatitidy

Topické ceramidy s hořčíkem u atopické dermatitidy

Inhibice proteinkinázy G u chronické zánětlivé a osteoartrotické bolesti

Vliv ω-3 mastných kyselin na kardiovaskulární systém u nemocných s psoriatickou artritidou

Risankizumab versus ustekinumab v léčbě psoriázy

SKA cytokiny versus DMARD u revmatoidní artritidy

Kalcipotriol plus betamethason v léčbě psoriázy

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky