Obsah čísla 4 / 2017

Zprávy z kongresů

Moderní antidiabetika z pohledu diabetologa a kardiologa

Kongres Evropské kardiologické společnosti 26.–30. 8. 2017, Barcelona, Španělsko

MUDr. Jiří Knot, Ph.D.

Kazuistiky / Klinická praxe

Registr TRIOLA (TRIplixam v OLomoucké Ambulantní praxi) – srovnání indikace a účinnosti fixní trojkombinace antihypertenziv ve specializované kardiologické ambulanci a terciárním centru

MUDr. Eva Kociánová

Naše zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Monika Žurková; MUDr. Tomáš Tichý; MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

Pacientka s diabetem po infarktu myokardu – léčba a optimalizace následné farmakoterapie

MUDr. Tereza Káfuňková; MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Rychleji působící inzulin aspart – Fiasp

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Nové možnosti v léčbě chronického srdečního selhání – sakubitril/valsartan

hemoprof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Moderní antidiabetika v synergii: fixní kombinace empagliflozin/linagliptin

Kardiovaskulárdoc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Farmakoterapeutické postupy

Nová doporučení GOLD pro chronickou obstrukční plicní nemoc

signifiMUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Místo fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu v klinické praxi

MUDr. Marcela Szabó

Virové infekce a jejich reaktivace u imunosuprimovaných pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Miroslav Zajac; MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Pohled nefrologa na léčbu diabetes mellitus

MUDr. Jan Vachek; MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Nový multikomponentní ukazatel účinnosti léčby CHOPN – klinicky významné zhoršení

MUDr. Viktor Kašák

Farmakoekonomika

Ranibizumab a aflibercept v terapii diabetického makulárního edému – analýza nákladové efektivity v České republice

MUDr. Miroslav Veith; PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.

Farmaceutická medicína

Real-World Evidence: nový standard medicínského výzkumu?

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Léčba tikagrelorem a klopidogrelem hodnocená na základě času do výskytu sledovaných událostí – nová analýza studie PLATO

Reslizumab v terapii pacientů s nedostatečně kontrolovaným eozinofilním astmatem

Komentář ke studii

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Studie FOURIER – začátek nové léčby dyslipidemie? (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie SUSTAIN-6

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Účinnost alirocumabu u pacientů s hypercholesterolemií v závislosti na typu a dávce souběžně užívaného statinu – poolovaná analýza 8 klinických studií

Komentář ke studii

Konkoprof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost fixní kombinace aklidinium/formoterol v terapii pacientů s CHOPN – extenze studie AUGMENT

Účinnost a bezpečnost dulaglutidu v léčbě diabetes mellitus 2. typu – přehled výsledků klinického programu AWARD

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Doležalová

Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu

Komentář ke studii

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Tikagrelor vs. kyselina acetylsalicylová u pacientů s akutní embolickou cévní mozkovou příhodou neznámé příčiny

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu vs. sartany u pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod – metaanalýza

Komentář ke studii

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí – studie FULFIL

Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Indakaterol/glykopyrronium vs. tiotropium nebo salmeterol/flutikason v prevenci klinicky významného zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci

Klinicky významné zhoršení (Clinically important deterioration) – jiný přístup v hodnocení efektu léčby CHOPN (komentář)

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Rivaroxaban vs. kyselina acetylsalicylová v prodloužené léčbě žilního tromboembolismu

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.

Umeklidinium bromid versus placebo u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Účinnost a bezpečnost umeklidinia v porovnání s tiotropiem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Zprávy z klinických studií

Etanercept neovlivňuje kardiovaskulární rizikové faktory

Ovlivnění kognitivních funkcí fampridinem

Ixekizumab při neúčinnosti etanerceptu: studie UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Interferon-β1a u klinicky izolovaných syndromů: studie REFLEXION

Okrelizumab v léčbě primárně progredující roztroušené sklerózy: studie ORATORIO

Daklizumab v porovnání s interferonem-β1a v léčbě roztroušené sklerózy: studie DECIDE

Dlouhodobá účinnost sekukinumabu v léčbě psoriázy

Inzulin degludek v porovnání s inzulinem glargin a riziko hypoglykemie u diabetiků 2. typu: studie SWITCH 2

Kurkuminoidy ovlivňují lipidový profil u diabetiků 2. typu

Sekukinumab účinný u palmoplantární psoriázy: studie GESTURE

Nákladová efektivita tikagreloru po infarktu myokardu: studie PEGASUS-TIMI 54

Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky