Obsah čísla 5 / 2017

Zprávy z kongresů

Jak léčit v 1. linii pacienty s maligním melanomem s mutací BRAF?

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty: Jak (ne)používat…?

Nová léčiva / Nové indikace

Nivolumab v léčbě karcinomů hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Profily léčiv

abirateron acetát

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Imunoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Postavení palbociklibu v terapii metastatického karcinomu prsu

MUDr. Markéta Palácová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Panitumumab v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – studie PLANET-TTD

Celkové přežívání pacientů s leukemií a mutací T315l léčených ponatinibem

Komentář ke studii

MUDr. Olga Černá

Fixní kombinace trifluridin/tipiracil s bevacizumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie C-TASK FORCE

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Kabozantinib vs. everolimus v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – finální výsledky studie METEOR

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Durvalumab po ukončené chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým a neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III – studie PACIFIC

Durvalumab v léčbě pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře

Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – retrospektivní studie z reálné praxe

Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Fixní kombinace netupitant/palonosetron v antiemetické léčbě pacientek s karcinomem prsu

Nauzeu a zvracení po chemoterapii lze úspěšně eliminovat v rámci prevence (komentář)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celkové přežití a prognostické faktory u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny léčených 1. linií cílené léčby – analýza databáze SEER

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Ibrutinib vs. temsirolimus v léčbě pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk – studie RAY

Průběžná zpráva o neintervenční studii RESECT

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Jan Bauer, CSc., MBA

Daratumumab s pomalidomidem a dexamethasonem v léčbě relabujícího nebo refrakterního mnohočetného myelomu – studie EQUULEUS

Regorafenib v léčbě hepatocelulárního karcinomu po progresi na sorafenibu

Regorafenib – nová šance pro pacienty s hepatocelulárním karcinomem (komentář)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Midostaurin plus chemoterapie v léčbě akutní myeloidní leukemie

Imatinib v léčbě myeloidní/lymfoidní neoplazie s eozinofilií a přeskupením PDGFRB v chronické fázi

Alektinib v porovnání s krizotinibem v léčbě ALK+ NSCLC: studie ALEX

Adjuvantní pertuzumab a trastuzumab u časného HER2-pozitivního karcinomu prsu: studie APHINITY

Liraglutid v léčbě diabetu 2. typu: studie LEADER

Okrelizumab v porovnání s interferonem-β1a u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Dimethyl fumarát v léčbě roztroušené sklerózy: studie DEFINE a CONFIRM

Fampridin s modifikovaným uvolňováním zlepšuje chůzi při roztroušené skleróze


Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky