Obsah čísla 6 / 2017

Fokus: Revmatologie

Baricitinib v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Tocilizumab v léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Switch z léčby referenčním etanerceptem na biosimilární přípravek SB4 v podmínkách reálné klinické praxe: 12měsíční sledování u 146 pacientů

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Vliv léčby etanerceptem, adalimumabem nebo metotrexátem na výskyt uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost abataceptu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Výskyt uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou při různé anti-TNF-α léčbě – výsledky analýzy švédských registrů

Komentář ke studii

MUDr. Kristýna Bubová

Zprávy z kongresů

Moderní léčba metastatického melanomu s mutací BRAF V600

mCRPC: Odhalme ho včas

Intervence kardiovaskulárního rizika, proč vítězíme a selháváme

Sixteenth International Kidney Cancer Symposium (IKCS) – 3.–4. 11. 2017, Miami, Florida

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Kazuistiky / Klinická praxe

Účinnost antiVEGF terapie afliberceptem u pokročilého kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Případ rozsáhlého multifokálního penetrujícího bazaliomu léčeného vismodegibem

MUDr. David Šulc

Léčba pacienta s pokročilým hepatocelulárním karcinomem regorafenibem

MUDr. Tomáš Vlásek

Nové trendy ve farmakoterapii

Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Kopečková

Profily léčiv

olaparib

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Tříměsíční intramuskulární injekce: nová forma paliperidon palmitátu

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Farmakoterapie a těhotenství u ženy s roztroušenou sklerózou

MUDr. Olga Zapletalová

Neutropenie jako prediktor účinku trifluridinu/tipiracilu u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Erlotinib v léčbě NSCLC se zaměřením na pacienty bez mutace EGFR a na kombinaci erlotinibu s bevacizumabem

MUDr. Martin Svatoň

Atypický hemolyticko-uremický syndrom v intenzivní péči

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Postavení daratumumabu v léčbě mnohočetného myelomu z pohledu výsledků posledních studií

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Palbociklib v léčbě HR+ a HER2– karcinomu prsu v porovnání s chemoterapií – přehled studií a síťová metaanalýza

Inhibitory CDK4/6 mění léčebnou praxi u pokročilého karcinomu prsu (Komentář ke studii)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Přežívání pacientů s metastatickým melanomem: dopad nových léčebných strategií

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus s kardiovaskulárním rizikem léčených inzulinem – studie ODYSSEY DM-INSULIN

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Everolimus a exemestan u pokročilého hormonálně pozitivního, HER2-negativního karcinomu prsu: studie EVA

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Ribociklib + letrozol vs. letrozol u starších pacientek s hormonálně pozitivním, HER2-negativním karcinomem prsu

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Idelalisib u pacientů s vysoce rizikovým folikulárním lymfomem relabujícím po úvodní chemoimunoterapii

Bezpečnost a účinnost vismodegibu u pacientů starších 65 let

Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Aktivita kabazitaxelu u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po terapii léky s vlivem na androgenní receptor

Účinnost kabazitaxelu, abirateronu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenční léčbě u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – retrospektivní studie CATS

Sekvenční léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty – aktualizované výsledky z mezinárodní databáze FLAC

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost vismodegibu v léčbě bazocelulárního karcinomu – studie ERIVANCE BCC

Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK

Komentář ke studii

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Ibrutinib v léčbě lymfomu z plášťových buněk – poolovaná analýza tří studií

Zprávy z klinických studií

Alektinib v léčbě metastáz NSCLC do centrálního nervového systému

Lisdexamfetamin v léčbě poruch příjmu potravy

Antidepresiva ovlivňují remodelaci kostí

Abirateron plus prednison u metastazujícího kastračně senzitivního karcinomu prostaty: studie LATITUDE

Atezolizumab v léčbě NSCLC: studie BIRCH

Dabrafenib a trametinib v léčbě melanomu a prediktory účinnosti

Panitumumab plus FOLFOX4 či FOLFIRI v léčbě kolorektálního karcinomu

Temsirolimus v kombinaci s cetuximabem v léčbě solidních nádorů

Adherence k antidepresivní léčbě

Nivolumab plus ipilimumab u pokročilého melanomu: studie CheckMate 067

Dlouhodobá účinnost aripiprazolu u akutní epizody schizofrenie

Příznivý vliv suvorexantu v prevenci deliria

Suplementace vitaminu D3 u dětí s autismem


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky