Obsah čísla 2 / 2018

Zprávy z kongresů

Pokroky v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Meet the Expert: Interaktivní workshop zaměřený na léčbu metastatického renálního karcinomu

Kazuistiky / Klinická praxe

Pembrolizumab u předléčeného pacienta

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček

Inhibitory PARP v léčbě karcinomu ovaria

MUDr. Radmila Lemstrová

Léčba pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem trifluridinem/tipiracilem

MUDr. Lenka Lisnerová

Bevacizumab v léčbě pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Aktuální možnosti léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Postavení kabozantinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu

podmínprof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Strategie léčby pacientů s maligním melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; Mgr. Martin Brož; PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě pokročilého GIST po selhání imatinibu a sunitinibu – metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Preference subkutánního nebo intravenózního podání rituximabu mezi pacienty s non-hodgkinským lymfomem – studie PrefMab

Komentář ke studii

MUDr. David Belada, Ph.D.

Trastuzumab emtansin (TDM1) v léčbě nemocných s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – metaanalýza randomizovaných studií

Komentář ke studii

MUDr. Miloš Holánek

Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem po progresi na 2. linii léčby – systematický přehled

Komentář ke studii

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.

Nintedanib s docetaxelem ve 2. linii léčby adenokarcinomatózního NSCLC – metaanalýza

Komentář k metaanalýze studií nintedanib + docetaxel

MUDr. Leona Koubková

Tofacitinib v porovnání s etanerceptem v léčbě psoriázy

paAbirateron acetát v léčbě karcinomu prostaty u pacientů bez předchozí hormonální terapie – studie STAMPEDE

Komentář ke studii

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

karPodskupinové analýzy ze studie CheckMate 025 – co přinášejí pro současné klinické postupy? Úvahy Sumanty Pala a spol.

Komentář k článku Subset analyses from CheckMate 025: a challenge to current clinical dogma?

MUDr. Igor Richter, Ph.D.; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost regorafenibu v léčbě mCRC – systematický přehled

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron vs. aprepitant/granisetron u pacientů s vysoce emetogenní chemoterapií – porovnání head-to-head

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Bevacizumab v léčbě pokročilého karcinomu děložního hrdla – finální analýza přežití ze studie GOG 240

Komentář ke studii

MUDr. Markéta Bednaříková

Nivolumab v léčbě předléčeného pokročilého NSCLC – pětileté sledování ve studii CA209-003

Komentář ke studii

jedprof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Nivolumab v léčbě pokročilého renálního karcinomu

Léčba metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny – individualizace s ohledem na věk pacientů (Komentář ke studii)

Prevadoc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Sledování biomarkerů ve studii VELOUR – vliv mutací RAS, BRAF a lokalizace nádoru na účinnost léčby afliberceptem

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Účinnost a bezpečnost atezolizumabu ve 2. linii léčby NSCLC

Přežití bez radiologické progrese jako klinicky významný parametr u mCRPC – analýza studie PREVAIL

Nivolumab v léčbě Hodgkinova lymfomu po selhání auto-HCT – prodloužený follow-up studie CheckMate 205

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Nemolizumab: cílená léčba atopické dermatitidy?

Bezpečnost gliptinů

Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na kognitivní funkce

Výrazný protisvědivý účinek ixekizumabu: analýza studií UNCOVER-1, -2 a -3

Baricitinib: novinka v léčbě revmatoidní artritidy

Sotagliflozin v léčbě diabetu 1. typu

Terapeutická účinnost tofacitinibu určena předchozí léčbou metotrexátem?


Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky